Ajuts a projectes d’entitats culturals sense ànim de lucre de la ciutat de Lleida (L-8.1), 2023

Inici convocatòria
26 abril, 2023
Fi convocatòria
26 maig, 2023
Organisme Otorgant

Ajuntament de Lleida- Regidoria de Cultura

Beneficiaris

a) Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i/o jurídiques que
compleixin els requisits següents:
1. Les entitats sense ànim de lucre.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts per als projectes i activitats de les diferents entitats culturals sense ànim de lucre de la ciutat de
Lleida, les quals contribueixen a completar el panorama cultural general de Lleida, distingint-la com a vèrtex actiu, important, en el territori del país i de l’estat.

Requisits

a) Requisits específics per cada cas:
1. Que realitzin activitats i actuacions en qualsevol dels àmbits de la cultura
2. Que estiguin domiciliades a la ciutat de Lleida
3. Que estiguin inscrites al registre municipal d’associacions
b) Requisits comuns :
1. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiaria que preveu l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquesta exigència haurà d’acreditar
en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se vigent durant tot el procés de subvenció concessió, reconeixement de l’obligació, pagament i
justificació.
3. Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, caldrà donar compliment a Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li sigui aplicable.
4. Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, donar compliment a la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes.
5. Els sol·licitants que en la data de presentació de la convocatòria tinguin algun projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lleida corresponent a dues
convocatòries anteriors pendent de justificació final, llevat que estiguin en execució dins els terminis aprovats o tinguin concedida pròrroga per a la
justificació , en quedaran automàticament excloses.

Accions subvencionables

a) Es consideraran subvencionables els conceptes inclosos en les categories següents:
1. Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte subvencionat.
2. Despeses de l’equip directiu, personal tècnic, de gestió o administratiu del temps dedicat a l’activitat subvencionada. Es computaran les retribucions brutes
del personal laboral contractat pel sol·licitant i les despeses de seguretat social.
3. Creació i edició de llibres i publicacions.
4. Despeses directament vinculades a les estratègies de comunicació: publicitat i promoció de les activitats (programes, cartells, publicacions) i les despeses de
creació i manteniment de pàgines web i noves tecnologies.
5. Despeses corresponents a viatges i allotjaments vinculats al projecte.
6. Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats subvencionades (despeses de gestió; material d’oficina i consumibles
informàtics; lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de l’entitat; taxes municipals, etc.), corresponents al període de desenvolupament del projecte subvencionat.
b) Despeses no subvencionables:
1. Els impostos indirectes, com l’IVA, quan aquest sigui recuperable per les persones beneficiàries.

Quantia

1. La dotació pressupostària i la partida es determinaran a la convocatòria corresponent. 2. La quantia de l’ajut no podrà superar el 50% % del total de la despesa i/o inversió subvencionable. 3. Per determinar la quantia de l'ajut es tindrà en compte la despesa i/o inversió subvencionable, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i la disponibilitat pressupostària. 4. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia, que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat subvencionada.

Lloc presentació

LLOC : Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida (www.paeria.es/subvencions).

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard