Ajuts destinats a projectes d’acció social i suport a entitats socials – Línia L.7.3 (Convocatòria)

Inici convocatòria
25 maig, 2022
Fi convocatòria
6 juliol, 2022
Organisme Otorgant

AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA DE PERSONES, COMUNITAT AGENDA 2030

Beneficiaris

Entitats del tercer sector legalment constituïdes.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts per donar suport econòmic a les entitats socials de la ciutat de Lleida per donar resposta a les demandes d’ajut rebudes, pel que fa a actuacions d’inclusió social per a la provisió de béns i serveis de primera necessitat, adreçades a persones en situació d’especial vulnerabilitat: aliments, roba, productes d’higiene, serveis d’acolliment residencial d’urgència i/o temporals
(hotels, pensions, habitacions), desplaçaments i taxes administratives d’altres administracions públiques relacionades amb l’objecte.

Requisits

a) Requisits específics per cada cas:
1. Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre, tenir presència social i base social a la ciutat de Lleida i demostra l’experiència mínima d’un any.
2. Estar inscrita en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Lleida i tenir-hi les dades actualitzades en el moment de l’obertura de la convocatòria.
3. Que els objectius de l’entitat estiguin relacionats amb l’objecte de la convocatòria.
4. Quan es tracti d’agrupacions d’entitats, hauran de fer constar expressament, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció a aplicar a cadascuna d’elles, que tindran igualment la condició de beneficiaris.
5. Complir els requisits legals pertinents.
6. Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius als quals es destinarà la
subvenció. I desenvolupament del projecte amb coordinació amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Lleida.
b) Requisits comuns per totes les bases:
1. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiaria que preveu l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la
Seguretat Social. Aquesta exigència haurà d’acreditar en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se vigent durant tot el procés de subvenció concessió, reconeixement de l’obligació, pagament i justificació.
3. Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, caldrà donar compliment a Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li sigui aplicable.
4. Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, donar compliment a la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes.
5. Els sol·licitants que en la data de presentació de la convocatòria tinguin algun projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lleida corresponent a dues convocatòries anteriors pendent de justificació final, llevat que estiguin en execució dins els terminis aprovats o tinguin concedida pròrroga per a la justificació, en quedaran automàticament excloses.
4. Règim i procediment de concessió
a) El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència competitiva.
a Les persones beneficiàries només podran presentar com a màxim una sol·licitud en la present convocatòria.
Administració

Accions subvencionables

a) Es consideraran subvencionables els conceptes inclosos en les categories següents:
1. Despeses directes derivades de les actuacions realitzades en l’aplicació de l’objecte de la convocatòria: Aliments, roba, productes d’higiene, serveis d’acolliment residencial d’urgència, desplaçaments i taxes
administratives d’altres administracions públiques relacionades amb l’objecte.
2. Despeses indirectes derivades del funcionament i la gestió ordinària que no podran superar el 5%, i
que inclou: Despeses de personal (sou i seguretat social) i despeses relacionades amb les instal·lacions (arrendament, subministraments, manteniment i reparacions del local).
b) Despeses no subvencionables:
1. Els impostos indirectes, com l’IVA, quan aquest sigui recuperable per les persones beneficiàries.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària i la partida es determinaran a la convocatòria corresponent.

Quantia

La quantia de l’ajut no podrà superar el 50% del total de la despesa i/o inversió subvencionable.3. Per determinar la quantia de l’ajut es tindrà en compte la despesa i/o inversió subvencionable, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i la disponibilitat pressupostària. 4. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia, que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat subvencionada.

Lloc presentació

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida (www.paeria.es/subvencions).

Ajuts destinats a projectes d’acció social i suport a entitats socials – Línia L.7.3 (Convocatòria)

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard