Convocatòria ACOL

Inici convocatòria
31 desembre, 2022
Fi convocatòria
31 gener, 2023
Organisme Otorgant

Departament d'empresa i treball de la Generalitat de Catalunya

Beneficiaris

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recullen els apartats a) i b) de la base 3.1 de l'annex 1 de EMT/176/2021, 9 de setembre:
a) Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació,
dependents o vinculades a aquelles.
b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria anticipada per a l'any 2023, per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les subvencions previstes en l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC- Treball i Formació), publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 16 de setembre, DOGC núm. 8503, modificada per l'Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 25 d'abril, DOGC núm. 8653.

Requisits

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària
Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre.

Accions subvencionables

Les actuacions subvencionables, d'acord amb el que preveu la base 2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, són les següents:
2.1 Actuació de contractació laboral
Aquesta actuació es desenvolupa d'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de
setembre.
Els contractes tenen una durada de 12 mesos i són a jornada completa.
D'acord amb la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre, no està permesa la substitució
de les persones contractades.
En el supòsit de que les persones participants necessitessin un reforç competencial en llengua catalana, les
entitats beneficiàries podran facilitar la seva assistència en horari laboral a cursos que imparteix el Consorci per
a la Normalització Lingüística (CNL), centres de formació de persones adultes o entitats contractades per la
Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme, amb un màxim de 45 hores.

Dotació pressupostària

Aplicació pressupostària i import convocat 6.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions per a la convocatòria 2023 és de 19.000.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/460000100/3310/0000, D/460000125/331L/0000, D/469000100/3310/0000, D/469000125/331L/0000, D/481000100/3310/0000, D/481000125/331L/0000, D/482000100/3310/0000 i D/482000125/331L/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2023, i tenen un caràcter pluriennal per als anys 2023 i 2025, dotat amb uns imports màxims de 15.200.000,00 euros per a l'anualitat 2023 i de 3.800.000,00 euros per a l'anualitat 2025. Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2023. Així mateix, si la convocatòria té identificats pressupostàriament els imports per a cada actuació o línia, aquestes quantitats seran flexibles entre elles; per tant, la distribució inicial d'imports de cada partida pressupostària pot modificar-se d'acord amb el desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre que no superi l'import de la convocatòria. D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, en les despeses que es financen amb càrrec a ingressos finalistes i afectats, tant si es tracta d'ingressos previstos en el pressupost inicial com si són ingressos addicionals no previstos que han generat crèdit, d'acord amb el que estableix l'article 9.3, no es poden ordenar pagaments fins que no s'hagi produït efectivament l'ingrés en la tresoreria corresponent. 6.1.1 Aquests imports es poden ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 6.1.2 La concessió de les subvencions que preveu aquesta Resolució, així com l'efectivitat de la quantia addicional esmentada, resten condicionades a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció. 6.2 Les actuacions que preveu aquesta Resolució podran ser elegibles per mitjà del Programa de FSE+ de Catalunya 2021-2027, amb un cofinançament del 40%. 6.3 En el supòsit que després de dictar la resolució d'atorgament de subvencions s'hagin produït dins el mateix exercici pressupostari renúncies, revocacions o reintegraments, es poden assignar nous atorgaments per finançar actuacions que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible, sempre que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta convocatòria, sempre que superin la puntuació mínima per obtenir la subvenció, si escau, i sempre que els programes per subvencionar es puguin realitzar en els terminis establerts. En aquest sentit, se seguirà la llista de reserva d'entitats sol·licitants proposades per ser beneficiàries de les subvencions en funció de la puntuació obtinguda, aprovada per l'òrgan col·legiat que acordi la proposta de concessió de subvencions. Aquestes noves assignacions queden supeditades al fet que s'hagi certificat la disponibilitat de crèdit suficient. 6.4 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reduir parcialment o totalment la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Quantia

Quantia i període d'elegibilitat de les despeses subvencionables 7.1 Actuació de contractació laboral D'acord amb el que preveu la base 8.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per determinar la quantia a atorgar s'estableix un mòdul mensual pel nombre de mesos de durada del període d'execució subvencionable. Per aquesta convocatòria s'estableixen dues quanties mensuals diferents, en funció dels grups de cotització, següents: -Grups 3 – 7: 2.648,55 euros -Grups 8 – 11: 2.067,30 euros D'acord amb aquestes quanties, per una contractació de 12 mesos a jornada completa, l'import de la subvenció a atorgar per aquests grups de cotització és la següent: - Grups 3 – 7: 31.782,64 euros - Grups 8 – 11: 24.807,63 euros D'acord amb el que preveu la lletra b) de la base 21.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, les quanties diàries per aquests grups de cotització són: - Grups 3 – 7: 87,08 euros - Grups 8 – 11: 67,97 euros La referència utilitzada per a la determinació de les quanties són les bases mitjanes de cotització i persones cotitzants publicades per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), d'acord amb el que recull l'informe tècnic motivat elaborat al respecte. S'inclouen les despeses de cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'entitat contractant per fixar la quantia dels mòduls. 7.2 Actuació d'acompanyament D'acord amb el que preveu la base 8.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, la quantia del mòdul econòmic per hora d'acompanyament és de 22,21 euros.

Lloc presentació

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, cercant el tràmit Treball i Formació ACOL

La línia ACOL s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en situació administrativa irregular, estan en disposició de fer un arrelament social.

Persones destinatàries
Les persones destinatàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 6 de
l’annex 1 de l’Ordre EMT/176/2021, 9 de setembre.
Per aquesta convocatòria, i amb caràcter previ a l’inici de la contractació laboral, les persones han d’obtenir
una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals i autorització de treball per compte
d’altri per motiu d’arrelament social.
Els requisits específics de les persones destinatàries que han de complir a la data de la presentació de la
sol·licitud de subvenció són els següents:
a) No ser persones ciutadanes de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de
ciutadans d’aquests països els quals els és d’aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea.
b) Acreditar la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a
Catalunya. Si es detecta una interrupció en la inscripció padronal, només s’acceptaran els casos en què aquesta
sigui igual o inferior a 120 dies. Aquesta acreditació es farà, exclusivament, mitjançant el certificat
d’empadronament històric que consta a l’article 9.2 d’aquesta Resolució.
Excepcionalment, s’admetran baixes padronals superiors a 120 dies a les persones joves que durant la minoria
d’edat hagin estat acollides en centres de la DGAIA o institucions de protecció a la infància, i que aportin un
certificat emès pel servei de protecció de menors corresponent que acrediti els períodes de permanència en els
referits centres públics.
c) No tenir antecedents penals en el territori espanyol.

Resolució:

ResolACOL2023

 

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard