Convocatòria de lloc de treball de tècnic/a superior per a l’àrea de “Memòria, convivència i reconciliació” de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Inici convocatòria
3 agost, 2021
Fi convocatòria
25 agost, 2021
Organisme Otorgant

Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Objecte

L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) té la necessitat de cobrir un lloc temporal de tècnic/a laboral (A1), a la línia de treball de
Memòria, Convivència i Reconciliació.

Requisits

ICIP04-21 – Tècnic/a superior, laboral A1
Institut Català Internacional per la Pau
Període de vigència: 02/08/2021 – 25/08/2021
Categoria: Sector públic i altres

Lloc de treball: Tècnic/a superior
Subgrup: A1
Tipus de Jornada: 37,5 h/setmana (horari flexible)
Retribució: 31.350,50 euros bruts anuals
Unitat: Institut Català Internacional per la Pau
Localitat: Barcelona
Centre de treball: Tapineria, 10, 3a planta (seu de l’ICIP)

Forma d’ocupació del lloc
· Tipus de contractació: S’ofereix contracte laboral temporal d’interinitat per substitució amb motiu d’excedència.
· Data d’incorporació: a partir 1 d’octubre.
· Període de contractació aproximat: 2 anys i 3 mesos (en tot cas, depenent de la durada de l’excedència forçosa concedida al treballador quees substitueix).
· Conveni laboral d’aplicació: VI conveni únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Marc
L’ICIP és un institut públic, independent, creat pel Parlament de Catalunya per promoure la cultura de pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional. Totes les seves activitats tenen, per tant, una vessant local i una d’internacional (treballant amb organitzacions socials en països afectats per conflicte armat).
La feina de l’ICIP s’estructura en 4 línies d’actuació.
La línia sobre Memòria, Convivència i Reconciliació té com a objectiu donar visibilitat i suport a iniciatives de la societat civil en els processos de transició política.
Les guerres i les dictadures tenen un impacte social, polític i també psicològic sobre les societats i les persones que han patit experiències traumàtiques. Aquests impactes no se superen amb la signatura d’un acord de pau o amb unes eleccions democràtiques. És necessari impulsar processos de reconstrucció del teixit social i de reconciliació, dins la pròpia societat i les institucions. Cal trobar la manera de reconstruir la memòria dels fets traumàtics per propiciar la sanació psicosocial i generar condicions per evitar la repetició dels cicles de
violència.
Des de l’ICIP promovem l’intercanvi d’experiències innovadores per fomentar la convivència, sovint a través d’expressions artístiques creatives. En particular, destaquem el rol que poden tenir les diàspores en processos de pau i memòria, sobretot les dones i les víctimes.
Des del 2018 exercim com a Secretaria Tècnica a Europa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colòmbia. Aquesta funció es mantindrà fins que s’acabi el mandat de la Comissió, inicialment previst per finals del 2021.

Funció general
Liderar la línia de treball sobre Memòria, Convivència i Reconciliació en el seu procés de consolidació, tot ampliant el seu marc d’actuació més enllà del suport a la diàspora colombiana.

Funcions específiques
· Fomentar la reflexió teòrica i l’intercanvi d’experiències i metodologies sobre el paper de les diàspores en la construcció de pau en aliança amb altres organitzacions internacionals.
· Identificar processos de reconstrucció de memòria històrica i la convivència que es puguin beneficiar per l’experiència adquirida per l’ICIP i les entitats amb qui hem col·laborat.
· Recerca de finançament extern.
· Liderar el tancament de les funcions de Secretaria Tècnica a Europa de la Comissió per a l’Esclariment de la Veritat, la Convivència i la No repetició de Colòmbia, un cop finalitzi el seu mandat. Això inclou:

o Impulsar aquells nodes i grups de treball creats al llarg dels darrers anys que tinguin vocació de continuïtat.
o Fer incidència de l’informe final a organitzacions socials i institucions d’Europa, juntament amb d’altres organitzacions europees i amb les organitzacions de víctimes.
o Donar a conèixer l’experiència de la participació de la diàspora colombiana en la construcció de pau i reconciliació a Colòmbia.
· Organitzar actes, jornades i reunions internacionals sobre temes d’interès en el marc del programa.
· Preparar informes, documents i escrits de difusió interna o per a la seva publicació a les col·leccions periòdiques de l’ICIP, i coordinar alguna de les publicacions.
· Cercar la complementarietat i col·laboració amb altres línies i àmbits de treball de l’ICIP.

Aspectes a valorar
Capacitat de descriure els avenços i els reptes en l’àmbit de la justícia transicional a nivell internacional, i d’articular una visió estratègica sobre el futur de la línia de treball de l’ICIP.
Experiència en coordinació de grups de treball entre diverses organitzacions.
Experiència en formulació, implementació i justificació de projectes internacionals (preferentment de la Unió Europea).
Experiència en l’edició de textos per a la seva publicació i en la redacció de documents d’anàlisi i d’opinió.
Coneixement del rol de les diàspores en la construcció de la pau.
Coneixement de la situació de l’exili i la diàspora colombiana a Europa.
Coneixement del teixit social català (incloses les organitzacions de persones migrades) i del funcionament de les institucions de l’administració pública.
Formació i/o experiència en l’enfocament psicosocial i de gènere.
Experiència en organització d’esdeveniments i actes.
Coneixement oral i escrit de castellà i d’anglès, nivell alt (en ambdues llengües).
Disponibilitat per viatjar.

Requisits
Estar en possessió del títol de graduat/da, llicenciat/da o doctor/a universitari/ària en Ciències Polítiques, Educació Social, Humanitats, Dret, Econòmiques, Sociologia, Criminologia o altres disciplines afins.
Disposar del nivell oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.
· Complir els requisits que amb caràcter general estableixen els art. 56 i 57.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.[1]

Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 25 d’agost de 2021.
Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats poden presentar la documentació a l’Institut Català internacional per la Pau per correu electrònic a seleccio@icip.cat, indicant a l’assumpte el codi ICIP 04/2021 nom i cognoms.
Cal especificar, en el cos del correu electrònic, el NIF, el telèfon de contacte i l’adreça electrònica.
La sol·licitud ha d’anar acompanyada del currículum vitae personal (i, si escau, el que genera l’ATRI), així com una carta de motivació en la qual s’expliqui quina expertesa té la persona candidata en cadascun dels aspectes relatats en la secció “aspectes a valorar”. Cal que, tant l’arxiu que conté el currículum personal com el que genera ATRI continguin el nom i els cognoms del candidat. No es valoraran les candidatures que arribin sense currículum personal i/o sense carta de motivació.
L’òrgan seleccionador podrà sol·licitar a la persona candidata documentació acreditativa dels aspectes valorables, a l’entrevista o en qualsevol altre moment del procés. Els mèrits al·legats però que no s’acreditin documentalment podran no tenir-se en compte a l’hora de fer la corresponent valoració.
La presentació de la sol·licitud de participació, d’acord amb l’art 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, implica que la persona candidata, en cas de ser seleccionada, en el termini de 10 dies des de la presa de possessió, es compromet a signar una declaració responsable conforme no està inclosa en cap dels supòsits d’incompatibilitat que preveu la
legislació vigent, o que sol·licitarà l’autorització de compatibilitat, o que exercirà l’opció que preveu l’art 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. També implica que no està separada del servei de cap Administració pública ni inhabilitat/ada per ocupar càrrecs i funcions públiques.

Procediment de selecció
1) Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del currículum i de la carta de motivació per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica i general, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball.
2) Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
3) Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits (coneixements, habilitats i aptituds) per ocupar el lloc de treball.

En cas de requeriment caldrà disposar dels originals de les certificacions acreditatives de la formació i experiència laboral esmentades al currículum i que es valorin en el procés de selecció. En el currículum cal fer constar, en tots els cursos, el nombre d’hores realitzades i el vincle actual amb la Generalitat de Catalunya.
Atès el gran volum de sol·licituds presentades a les ofertes de l’Institut Català Internacional per la Pau, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard