Convocatòria dels ajuts destinats a la promoció de les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús Habitatcoop per a l’any 2023 (ref. BDNS 693455).

Inici convocatòria
16 maig, 2023
Fi convocatòria
29 maig, 2023
Organisme Otorgant

Departament d'Empresa i Treball
Secretaria de Treball

Beneficiaris

Cooperatives d’habitatge que portin a terme promocions d’habitatges en cessió d’ús.

Aquestes cooperatives tenen per objecte promoure un model cooperatiu d’habitatge on viuran els socis i sòcies i desenvolupar el projecte de convivència i la gestió del dia a dia, sigui a través d’un únic projecte o de diversos projectes o promocions d’habitatges.

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats que preveu la base 4 de l'Ordre EMT/219/2021, de 22 de novembre, abans esmentada, modificada per l'Ordre EMT/192/2022, d'1 d'agost.

Objecte

L’objectiu és el de facilitar la capitalització de les cooperatives d’habitatges en règim d’ús sense ànim de lucre i, d’aquesta manera, potenciar noves fórmules per facilitar l’accés a un habitatge digne i a un preu assequible a l’abast de grans capes poblacionals. A la vegada, suposa també la consolidació de patrimoni a les mans de les cooperatives que en mantenen la gestió i el control i que són generadores de mercat social per mitjà de les contractacions de serveis bàsics com ara llum, telecomunicacions i assegurances, entre d’altres.

Aquest impuls garanteix la consolidació d’experiències existents i la creació de noves experiències arreu del territori català i possibilita que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esdevingui un model d’accés a l’habitatge de referència en l’àmbit de l’economia social i solidària, que contribueix a la generació de cooperatives autònomes i autosuficients, alhora que permet fer més assequible als socis d’aquestes cooperatives la possibilitat de gaudir del dret a l’habitatge.

Requisits

Les cooperatives sol·licitants han de complir els requisits següents:

Estar legalment constituïdes i estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya en la data de publicació de la convocatòria corresponent.
No incórrer en cap de les circumstàncies que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
La cooperativa i, si escau, les entitats membres integrades han d’estar al corrent de les obligacions tributàries davant de la Generalitat i l’Estat i les obligacions de pagament amb la Seguretat Social en el moment previ a la tramitació de les obligacions reconegudes pel Departament d’Empresa i Treball.

Els deutes que estiguin ajornats es considera que compleixen el requisit d’estar al corrent de compliment de les obligacions.

Atendre els usuaris i usuàries en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per als usuaris i els consumidors dels establiments oberts al públic, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).
No haver estat sancionades, per resolució ferma, per la comissió d’una infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per a aquest concepte.
No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. Així mateix, les persones sol·licitants han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015).
Les entitats amb un nombre de 50 treballadors i treballadores o més han de complir l’obligació que estableix l’article 42 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors i treballadores amb discapacitat sobre el nombre total dels de l’entitat, o de l’aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.
En cas que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, cal disposar dels mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe en llurs centres de treball, amb l’acord dels agents socials, i tenir protocols d’abordatge i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, de conformitat amb l’article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, modificada per la Llei 17/2020, de 22 de desembre.
Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l’activitat objecte de la subvenció, s’ha de tenir en compte la normativa sobre la propietat intel·lectual a l’hora d’utilitzar qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, si escau.
Informar si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995), i la normativa que la desplega.
No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (a excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).
No trobar-se en situació de crisi (a excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).
No haver superat la quantitat màxima de 200.000,00 euros d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període de tres exercicis fiscals.
Les entitats sol·licitants també han de complir els requisits que consten a les bases específiques corresponents.
Acreditar la viabilitat econòmica i financera del projecte.

Dotació pressupostària

-6 Import màxim i aplicació pressupostària 6.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.000.000,00 d'euros, a càrrec de la partida pressupostària IU1702D/770000100/3310/0000, i distribuïts en les anualitats següents: Any 2023, 700.000,00 euros. Any 2024, 300.000,00 euros. Aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència de crèdit en el moment de la resolució de concessió.

Quantia

7 Quantia de la subvenció La quantia màxima de cada subvenció serà de 5.000,00 euros per soci usuari o unitat de convivència, amb el límit de 125.000,00 euros per projecte, d'acord amb el pressupost presentat. La resta del cost de l'acció subvencionada anirà a càrrec de l'entitat beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament. La quantia de l'ajut pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes.

Lloc presentació

Les sol·licituds i tots els tràmits associats que es duguin a terme des de l'inici del procediment de concessió fins que finalitzi el període de justificació de les subvencions, s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica, en el marc de l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques; del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital (DOGC núm. 8195, de 6.8.2020), i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015). 4.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat), i a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat). 4.3 Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació que preveu la base 11 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/219/2021, de 22 novembre, mitjançant el Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat) o l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat).

Més informació: https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-destinats-a-la-promocio-de-les-cooperatives-dhabitatges-en-cessio-dus-HABITATCOOP?moda=1

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard