Convocatòria única d’accions per a la defensa dels DH i dels DHD en Cooperació al Desenvolupament, 2023 (L.10.3)

Convocatòria anual de concurrència competitiva per a cofinançar accions orientades a la defensa dels Drets Humans (DH) i dels Drets Humans de les Dones (DHD) de l'Ajuntament de Lleida

Inici convocatòria
5 maig, 2023
Fi convocatòria
5 juny, 2023
Organisme Otorgant

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts per a una convocatòria única d’accions orientades a la defensa dels Drets Humans (DH) i dels Drets Humans de les Dones (DHD).
Poden implicar actuacions adreçades a treballar l'Educació per a la Transformació Social (EpTS) per a la construcció d'una ciutadania conscient, formada, crítica, compromesa i mobilitzada per a promoure els DH, la lluita contra el racisme i la xenofòbia, la cultura de pau i la justícia social, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); l’Acció Humanitària, intervenint en les fases més complexes com la reconstrucció, la rehabilitació i la reactivació productiva, pal·liar els greus conflictes i catàstrofes humanitàries, esdevingudes per catàstrofes naturals, antròpiques i/o conflictes bèl·lics; projectes entorn la Migració i el Refugi impulsats per aquelles entitats que fomentin el compromís i les actuacions a favor dels DH i els DHD en la garantia del dret d'asil en condicions de dignitat i igualtat per a totes les persones refugiades a Catalunya i/o projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Beneficiaris

Poden ser entitats sol·licitants d’aquests ajuts les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (en endavant ONGD) i/o les persones físiques i/o jurídiques que estiguin legalment constituïdes com a entitat sense ànim de lucre, amb presència i base social a la ciutat de Lleida, realitzant un mínim d’una assemblea a l’any. També hi podran optar els centres escolars (centres d’ensenyament reglat).

Requisits

a) Requisits específics per cada cas:
1. Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre i tenir presència i base social a la ciutat de Lleida. Demostrar experiència mínima d’un any en intervencions en el camp de la defensa dels DH i DHD (l’EpTS, la cooperació internacional, l’acció humanitària). En el cas dels centres educatius caldrà certificació indicant que es tracta d’un centre d’ensenyament reglat.
2. Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats (RME) de l’Ajuntament de Lleida i tenir-hi les dades actualitzades o tractar-se d’un centre d’ensenyament reglat.
3. Que entre els objectius de l’entitat es prevegi la realització d’activitats relacionades amb l’objecte de la convocatòria.

b) Requisits comuns:
4. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiaria que preveu l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
5. No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquesta exigència s’haurà d’acreditar en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se vigent durant tot el procés de subvenció, concessió, reconeixement de l’obligació, pagament i justificació.
6. Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, caldrà donar compliment a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li sigui aplicable.
7. Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, donar compliment a la Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes.
8. Els sol·licitants que en la data de presentació de la convocatòria tinguin algun projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lleida corresponent a dues convocatòries anteriors pendent de justificació final, llevat que estiguin en execució dins els terminis aprovats o tinguin concedida pròrroga per a la justificació, en quedaran automàticament excloses.

Accions subvencionables

a) Es consideraran subvencionables els conceptes inclosos en les categories següents:
• L’import de la subvenció concedida haurà de destinar-se al finançament de l’actuació per a què ha estat sol·licitada. La subvenció podrà cobrir despeses directes i indirectes vinculades única i exclusivament al projecte subvencionat. Les despeses indirectes no podran excedir del 8% de la subvenció demanada i/o atorgada. S’entenen per despeses indirectes o administratives les lligades al funcionament de l’entitat i ONG per assegurar l’execució del projecte. No es finançaran despeses de personal de forma única. En cas que sigui necessari aquest finançament s’estudiarà cas per cas, previ informe favorable de la comissió tècnica.
b) Despeses no subvencionables:
• Els interessos deutors dels comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, ni les despeses de procediments judicials.
• No es finançaran despeses de personal expatriat, viatges ni estades dels mateixos. En cas que sigui necessari aquest finançament, s’estudiarà cas per cas, previ informe favorable de la comissió tècnica.
• S’estudiarà la possibilitat de sufragar viatges i estades dels grups mixtes, amb la finalitat de fer el seguiment de l’evolució del projecte. En cap cas aquesta quantitat pot ser superior al 8% de la subvenció concedida.

Dotació pressupostària

1. La dotació pressupostària i la partida es determinaran a la convocatòria corresponent. 2. La quantia de l’ajut no podrà superar el 80% del total de la despesa i/o inversió subvencionable. 3. Per determinar la quantia de l'ajut es tindrà en compte la despesa i/o inversió subvencionable, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i la disponibilitat pressupostària. 4. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia, que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat subvencionada

Lloc presentació

LLOC: Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida (https://www.paeria.es/subvencions) La identificació de l’entitat sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica.

La convocatòria abasta actuacions adreçades a treballar l’Educació per a la Transformació Social (EpTS) per a la construcció d’una ciutadania conscient, formada, crítica, compromesa i mobilitzada per a promoure els DH, la lluita contra el racisme i la xenofòbia, la cultura de pau i la justícia social, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS);  l’Acció Humanitària, intervenint en les fases més complexes com la reconstrucció, la rehabilitació i la reactivació productiva, pal·liar els greus conflictes i catàstrofes humanitàries, esdevingudes per catàstrofes naturals, antròpiques i/o conflictes bèl·lics; projectes entorn la Migració i el Refugi impulsats per aquelles entitats que fomentin el compromís i les actuacions a favor dels DH i els DHD en la garantia del dret d’asil en condicions de dignitat i igualtat per a totes les persones refugiades a Catalunya i/o projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

Més informació i formularis AQUÍ

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard