Subvencions a les comunalitats urbanes (Convocatòria)

Inici convocatòria
18 febrer, 2022
Fi convocatòria
11 març, 2022
Organisme Otorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Empresa i Treball

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions de la Línia 1, Xarxa de comunalitats urbanes, les entitats següents:

a) Agrupació o associació de comerciants de la comunalitat.

b) Associacions de veïns o associacions amb activitat no empresarial (esportiva, lleure, cultural...) de la comunalitat, barri o ciutat.

c) Cooperatives amb seu a la comunalitat, barri o ciutat.

d) Empresa o entitat de l'economia social i solidària, amb seu a la comunalitat, barri o ciutat.

e) L'ajuntament de referència de la comunalitat.

f) Persones físiques amb seu a la comunalitat, barri o ciutat, en el supòsit regulat al paràgraf següent.

Poden ser entitats beneficiàries de la subvenció de la Línia 2, Coordinació, promoció i difusió de les comunalitats urbanes, les tipologies d'entitats següents, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

a) Empreses cooperatives que tinguin experiència en l'àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat.

b) Agrupacions sense personalitat jurídica constituïdes per les entitats esmentades a l'apartat anterior, juntament amb altres tipus d'entitats, excepte les entitats representatives de l'ESS, que facin una activitat necessària per dur a terme el projecte o que estiguin especialitzades en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte.

Objecte

Fer pública la convocatòria de l'any 2022 per concedir subvencions a les comunalitats urbanes.

Línia 1, Xarxa de comunalitats urbanes

Els projectes que es presentin dins aquesta Línia 1 tenen per objectiu oferir els serveis i els espais d'atenció per a la dinamització econòmica urbana, tot generant projectes d'ajuda mútua o d'intercooperació que reforcin els béns comuns urbans o bé en creïn de nous, específics a la comunalitat, que permetin la millora de la qualitat de vida i la generació d'una dinàmica econòmica urbana de proximitat i que permeti compartir per produir noves accions mitjançant la creativitat col·lectiva.

Línia 2, Coordinació, promoció i difusió de les comunalitats urbanes

Els projectes d'aquesta Línia 2 tenen per objecte el seguiment, la coordinació i la visibilització de les diverses actuacions i serveis que es portin a terme mitjançant les línies de subvenció d'aquesta Ordre.

Requisits

Termini de realització
L'àmbit temporal de les accions a portar a terme en el marc d'aquesta convocatòria serà des del 16 de febrer de 2022 fins al 15 de febrer de 2024.

L'inici de les actuacions de totes les línies ha de ser obligatòriament durant l'any 2022.

El termini per a la presentació del compte justificatiu serà de dos mesos a comptar des de la finalització del termini d'execució del projecte anual.

Despesa subvencionable

Són despeses subvencionables als efectes d'aquesta Ordre totes les que compleixin els requisits següents: a) Que les despeses efectuades responguin a la naturalesa i la finalitat de l'acció subvencionada, resultin estrictament necessàries i s'efectuïn dins l'àmbit temporal establert per dur a terme les actuacions segons les bases reguladores. En cap cas el cost dels béns o dels serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. b) Que siguin verificables. A aquest efecte, les entitats beneficiàries han de conservar evidències de l'execució correcta de les accions. c) Les despeses per elaborar l'estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte. d) Les remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte, o que porti a terme tasques en la seva elaboració, execució, desenvolupament o seguiment. e) Les empreses o les entitats beneficiàries poden imputar, com a despeses de personal, un màxim de 35.000,00 euros per treballador/ora o soci/sòcia treballador. f) Les despeses de desplaçaments de les persones contractades per l'empresa o l'entitat estan subjectes als límits i les condicions que estableix l'article 9 del Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost de la renda de les persones físiques, modificat pel Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer (BOE núm. 78, de 31.3.2007), i modificacions i revisions posteriors. Els límits són els següents: El 100% de la despesa quan s'utilitzi el transport públic. 0,19 euros per quilòmetre en cas que s'utilitzi el vehicle propi, i les despeses de peatge i aparcament que siguin necessaris. g) Les despeses de lloguer necessàries per desenvolupar el projecte. h) Les despeses vinculades a la posada en marxa de nous serveis o productes, i les de l'obertura a nous clients i mercats. i) Les despeses de comunicació i difusió necessàries per al projecte: creació d'eines, dissenys i recursos web. j) Les despeses de material, publicitat i comunicació vinculades a la difusió del projecte. k) Les despeses de formació i organització de tallers, actes i sessions. l) Primes d'assegurances vinculades a la realització de les actuacions. m) L'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable. Les entitats beneficiàries han de declarar la situació en la qual es troben respecte d'aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a un règim de prorrata general o especial, només es pot imputar el percentatge que legalment els correspongui. n) Les despeses indirectes de fins a un màxim del 15% de l'import total del projecte. Les despeses d'amortització dels béns necessaris per dur a terme el projecte es poden incloure dins d'aquestes despeses indirectes. o) El 100% de les despeses de l'informe de l'auditor relatiu a la justificació de la subvenció atorgada. p) Les despeses d'inversió, que en aplicació del criteri d'importància relativa són comptabilitzades com a despeses del grup 6 del Pla general comptable. Per a aquests casos, l'informe d'auditor s'ha de pronunciar sobre si les inversions s'han comptabilitzat en un compte de despesa. q) Altres despeses que responguin de manera inequívoca a les necessitats del projecte, sempre que l'entitat les hagi inclòs al pressupost i estiguin acreditades degudament.

Dotació pressupostària

9.850.000,00 euros.

Quantia

La quantia màxima per a cadascuna de les línies i els projectes a subvencionar és la següent: Línia 1, Xarxa de comunalitats urbanes: l'import a subvencionar per a cada projecte de comunalitat urbana és de 350.000,00 euros, que correspon a una subvenció anual de 175.000,00 euros. La subvenció, en qualsevol cas, pot cobrir fins al 100% del cost total de tot el projecte. Línia 2, Coordinació, promoció i difusió de les comunalitats urbanes: l'import per subvencionar els projectes d'aquesta línia és de 400.000,00 euros, que correspon a una subvenció anual de 200.000,00 euros, que pot cobrir fins al 100% del cost total de projecte.

Lloc presentació

El formulari de sol·licitud normalitzat està a disposició de les persones interessades al portal corporatiu de canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat); a l'apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), i s'hauràn de presentar a través de la mateixa plataforma..

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard