Subvencions a projectes de desenvolupament i d’educació per al desenvolupament per a l’exercici 2021-2022

Inici convocatòria
10 setembre, 2021
Fi convocatòria
1 octubre, 2021
Organisme Otorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

Beneficiaris

Línia de suport a projectes de desenvolupament.

a) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD): associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre.

b) Les agrupacions d'ONGD sense personalitat jurídica diferenciada.

Línia de suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD).

a) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD): associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre.

b) Les universitats públiques catalanes i centres de recerca adscrits a universitats públiques catalanes.

c) Les agrupacions de persones jurídiques (dels apartats a) i/o b) d'aquesta base) sense personalitat jurídica diferenciada.

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'exercici 2021-2022 (codi de convocatòria ORD2021-2022), per a les línies de subvencions següents:

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupament.
Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament.
Línia de suport a projectes de desenvolupament.

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a projectes de desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) amb implantació a Catalunya que es desenvolupin, principalment, en països receptors d'ajut oficial al desenvolupament (AOD) a través de les entitats sòcies locals que integrin l'EGiBDH i que responguin als objectius estratègics prioritzats en el Pla director en actuacions de desenvolupament i que contribueixin a millorar la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Línia de suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD).

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD en endavant) impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) amb implantació a Catalunya i/o per universitats públiques catalanes i centres de recerca adscrits a universitats públiques catalanes, que vinculin els fenòmens locals amb els globals, que integrin l'EGiBDH, que responguin als objectius estratègics prioritzats del Pla director en actuacions d'EpD i que contribueixin a millorar la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Requisits

Línia de suport a projectes de desenvolupament.

Cal que els projectes objecte de subvenció:

a) S'adrecin a complir com a mínim una de les prioritats establertes en els set (7) objectius estratègics de desenvolupament, sota l'EGiBDH, establerts al Pla director.

b) Es duguin a terme a països receptors d'AOD. Aquest requisit s'exceptua en cas de projectes d'assistència a persones refugiades i a zones i col·lectius especialment vulnerables.

c) Incloguin l'articulació de la línia estratègica d'educació per al desenvolupament per tal de contribuir a generar processos d'empoderament i canvi social per a la plena realització dels drets humans i la generació d'una ciutadania activa, responsable i compromesa amb la justícia i l'equitat. Aquesta convergència ha de permetre potenciar la comunicació i la retroalimentació entre les línies estratègiques (desenvolupament i educació per al desenvolupament) i, per tant, ampliar la qualitat i el caràcter transformador de la cooperació catalana.

Així mateix, cal que incorporin actuacions d'un mínim d'una (1) de les dimensions de l'educació per al desenvolupament (sensibilització, educació i formació, recerca, i mobilització i incidència). Les actuacions han d'anar adreçades a titulars de drets i/o responsabilitats i/o obligacions a Catalunya i/o en espais d'incidència a escala internacional i en què es vinculin els fenòmens locals amb els globals. Es considera incompliment del requisit i, per tant, no esmenable, que les actuacions d'educació per al desenvolupament tinguin lloc en el país o la zona d'intervenció del projecte de desenvolupament.

Les esmentades actuacions d'educació per al desenvolupament han de comprendre un mínim del 15% del total de l'import de la subvenció sol·licitada a l'ACCD. En cas de discrepància entre el percentatge indicat en la sol·licitud de subvenció i el percentatge indicat en el pressupost, prevaldrà el percentatge declarat en el pressupost.

d) Es realitzin mitjançant una o més entitats sòcies locals amb seu social o delegació permanent als països o territoris on es desenvolupi el projecte, ja sigui institucional o una entitat sense ànim de lucre. S'exceptuarà el requisit conforme l'entitat sòcia local ha de pertànyer als països o territoris on es desenvolupi el projecte en aquells casos de països en què hi ha prohibició de llibertat d'associació o altres limitacions substantives dels drets fonamentals que obliguin les entitats a impulsar les actuacions fora dels països en què té lloc la problemàtica. També s'exceptuarà en el supòsit de xarxes d'entitats en què la seu social no coincideix amb el país en el qual es desenvolupa el projecte, tot i que sí que s'han de complir els requisits que alguna de les entitats de la xarxa tingui seu o delegació permanent al país o països en què s'implementa el projecte i que l'entitat participi en l'execució.

e) Tinguin la durada prevista en la base 5.1 d'aquest annex. En cas de discrepància entre la durada del projecte indicada a la sol·licitud de subvenció, en el cronograma i en el pressupost, prevaldrà la durada establerta en el cronograma.

f) Sol·licitin una quantia de subvenció a l'ACCD (per projecte presentat a títol individual) entre un mínim de 100.000 euros i un màxim de 250.000 euros, i que la quantia sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat en agrupació d'entitats estigui compresa entre un mínim de 200.000 euros i un màxim de 450.000 euros. En cas de discrepància entre la quantitat indicada en la sol·licitud de subvenció i la quantitat indicada en el pressupost, prevaldrà la quantitat declarada en el pressupost.

Línia de suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD).

a) S'adrecin com a mínim a una de les prioritats de l'objectiu estratègic 2, desplegar els eixos temàtics de les actuacions d'EpD del Pla director, que són les següents:

Prioritats:
– Promoure una ciutadania crítica i compromesa en la defensa dels drets humans per a la construcció d'una societat més justa.
– Promoure una ciutadania compromesa amb la justícia de gènere i activa en la defensa de la diversitat sexual i de gènere.
– Promoure una ciutadania respectuosa i corresponsable amb la conservació i millora del medi ambient, el territori i la natura.
– Fomentar la cultura de la pau i la no-violència per promoure una ciutadania compromesa en la defensa de la seguretat humana i dels drets humans, i a favor de la prevenció de totes les formes d'extremismes violents.
– Promoure una ciutadania oberta, crítica i responsable en la construcció de societats interculturals basades en la justícia, la convivència i la inclusió social des de la mirada de la interculturalitat crítica, concebuda com un projecte polític de descolonització, transformació i creació d'una societat nova. En aquest sentit, cal tenir en compte l'important paper de les entitats creades per les persones migrants que tenen la voluntat de contribuir a la millora de les condicions de vida en els seus països i que visualitzen la diversitat cultural i de procedència de les persones que viuen a Catalunya.
– Promoure una ciutadania conscient, crítica i mobilitzada al voltant de les causes estructurals que originen les desigualtats, tant a escala local com global.
– Promoure l'esport i la cultura, pel seu potencial transformador i educador d'una ciutadania crítica.
Aquestes prioritats es poden portar a terme d'acord amb les metodologies i els actors previstos en els objectius estratègics 1, 3 i 4 de les actuacions d'EpD establertes en el Pla director.

b) Incloguin actuacions a Catalunya de ressò local, nacional i/o internacional.

c) Treballin com a mínim una de les quatre dimensions següents:
c.1) Sensibilització: són accions inicials i a curt termini que permeten despertar la consciència crítica i les pràctiques solidàries de la ciutadania i fan visibles els efectes de les desigualtats i les vulneracions de drets. Són el punt de partida per avançar en un procés d'anàlisi profunda, crític, compromès i transformador de les desigualtats existents i les vulneracions de drets al món (localment i globalment), així com de les causes que les provoquen.
c.2) Educació i formació: són processos a mitjà-llarg termini per a l'enfortiment de capacitats pel que fa a continguts conceptuals, habilitats i valors, orientats a la materialització dels drets humans i l'assoliment de la igualtat real i efectiva de dones i homes. Aquests continguts han de permetre aprofundir el coneixement de les causes i les conseqüències de les vulneracions de drets i desigualtats nord-sud globals, i les propostes de transformació d'aquestes.
c.3) Recerca: són accions que s'orienten a l'anàlisi en profunditat de les causes estructurals que provoquen la vulneració de drets i les desigualtats nord-sud globals i de gènere. És un àmbit clau per generar coneixement i promoure la innovació.
c.4) Mobilització i incidència: són estratègies que tenen en compte el conjunt d'accions d'informació, interlocució, pressió i/o denúncia dirigides a transformar l'agenda de les polítiques públiques o dels espais de presa de decisions dels col·lectius més exclosos, dels principis, els objectius i les prioritats del desenvolupament humà sostenible i equitatiu i dels drets humans.

d) Sol·licitin una quantia de subvenció a l'ACCD (per projecte presentat a títol individual) entre un mínim de 60.000 euros i un màxim de 200.000 euros, i que la quantia sol·licitada de subvencionar a l'ACCD per projecte presentat en agrupació d'entitats estigui compresa entre un mínim de 100.000 euros i un màxim de 350.000 euros. En cas de discrepància entre la quantitat indicada en la sol·licitud de subvenció i la quantitat indicada en el pressupost, prevaldrà la quantitat declarada en el pressupost.

Despesa subvencionable

Línia de suport a projectes de desenvolupament. Són despeses subvencionables les que s'expressen en aquesta base, les que de manera inequívoca tinguin relació amb l'actuació subvencionada i siguin estrictament necessàries. També són subvencionables les despeses que es realitzin durant el període autoritzat per l'ACCD per executar el projecte i siguin pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació, excepte les despeses d'identificació i formulació, les despeses derivades de la contractació per a la realització d'avaluacions i el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, sempre que es realitzin d'acord amb els termes establerts en aquestes bases. Línia de suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD). Són despeses subvencionables les que s'expressen en aquesta base, les que de manera inequívoca tinguin relació amb l'actuació subvencionada i siguin estrictament necessàries. També són subvencionables les despeses que es realitzin durant el període autoritzat per l'ACCD per executar el projecte i siguin pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació, excepte les despeses d'identificació i formulació, si escau, les despeses derivades de la contractació per a la realització d'avaluacions, i el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, sempre que es realitzin d'acord amb els termes establerts en aquestes bases.

Dotació pressupostària

15.400.000 euros, d'acord amb la distribució pressupostària següent: - Any 2021: 13.860.000 euros - Any 2022: 1.540.000 euros.

Quantia

Línia de suport a projectes de desenvolupament. Les subvencions consisteixen en una subvenció de l'ACCD de fins a un màxim del 100% del cost del projecte, que, en cas de ser subvencionat, s'entregarà en la seva totalitat, sens perjudici de les eventuals minoracions que faci l'ACCD per causa d'imputació de despeses no elegibles, pels criteris de desempat previstos a la base 14.1 d'aquest annex o per altres causes justificades. D'acord amb l'establert a la base general 18.2, cal que la despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionat sigui, en tot cas, del 50% de l'import subvencionat a fi de poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat per a la qual la subvenció va ser atorgada. Línia de suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD). Les subvencions consisteixen en una subvenció de l'ACCD de fins a un màxim del 100% del cost del projecte, que, en cas de ser subvencionat, s'entrega en la seva totalitat, sens perjudici de les eventuals minoracions que faci l'ACCD per causa d'imputació de despeses no elegibles o per altres causes justificades. D'acord amb l'establert a la base general 18.2, cal que la despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionat sigui, en tot cas, del 50% de l'import subvencionat a fi de poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat per a la qual la subvenció va ser atorgada.

Lloc presentació

Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament pels mitjans electrònics de Tràmits gencat, accessible des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya . Per tant, serà motiu d'inadmissió de la sol·licitud, prèvia resolució, la presentació de la sol·licitud per mitjans no electrònics.

Normativa

Observacions

Línia de suport a projectes de desenvolupament.

No són objecte de subvenció els projectes i/o agents següents:

a) Activitats que donin suport a partits polítics.

b) Activitats encaminades a recaptar fons.

c) Accions d’adopció i/o apadrinament.

d) Projectes que siguin exclusivament de beques. Es permetran projectes amb accions de beques destinades a titulars de drets, tant per a estudis com per a cursos de formació, que responguin a criteris de selecció concurrents i transparents.

e) Brigades i/o estades solidàries.

f) Activitats encaminades a la recollida/compra d’equipaments i subministraments al nord i el transport/enviament posterior d’aquests a països del sud, excepte situacions degudament justificades perquè no hi hagi disponibilitat de compres locals o regionals.

g) Activitats de dotació d’equipaments i subministraments a l’entitat sòcia local o al col·lectiu protagonista per a les quals no es defineixin els mecanismes de transferència, gestió posterior i compromisos per al manteniment futur.

h) Els projectes presentats per organismes multilaterals o comitès catalans o amb delegació a Catalunya dels programes, fons i agències de les Nacions Unides.

i) Els projectes que no responguin als objectius estratègics del Pla director.

Línia de suport a projectes d’educació per al desenvolupament (EpD).

No són objecte de subvenció els projectes i/o agents següents:

a) Activitats que donin suport a partits polítics.

b) Activitats encaminades a recaptar fons.

c) Accions d’adopció i/o apadrinament.

d) Projectes que siguin exclusivament de beques. Es permeten projectes amb accions de beques destinades a titulars de drets, tant per a estudis com per a cursos de formació, que responguin a criteris de selecció concurrents i transparents.

e) Brigades i/o estades solidàries.

f) Activitats encaminades a la recollida/compra d’equipaments i subministraments al nord i el transport/enviament posterior d’aquests a països del sud.

g) Els projectes presentats per organismes multilaterals. Tanmateix, sí que poden presentar projectes en aquesta línia de subvenció els comitès catalans o amb delegació a Catalunya dels programes, fons i agències de les Nacions Unides que compleixin els requisits d’entitats beneficiàries establerts en aquest annex.

h) Els projectes que no responguin als objectius estratègics del Pla director.

Característiques

El nombre màxim de projectes a presentar és d’un projecte per entitat i per línia de subvenció, ja sigui presentat a títol individual o en agrupació d’entitats, independentment de la posició que ocupi l’entitat en l’agrupació.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard