Subvencions a projectes de desenvolupament i d’educació per al desenvolupament per a l’exercici 2022-2023 (Convocatòria)

Inici convocatòria
8 juliol, 2022
Fi convocatòria
28 juliol, 2022
Organisme Otorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

Beneficiaris

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupament

a) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD): associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre.

b) Les universitats públiques catalanes i centres de recerca públics catalans adscrits a aquestes universitats.

c) Les agrupacions de persones jurídiques (dels apartats a o b d'aquesta base) sense personalitat jurídica diferenciada.

Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD)

a) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD): associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre.

b) Les universitats públiques catalanes i centres de recerca públics catalans adscrits a aquestes universitats.

c) Les agrupacions de persones jurídiques (dels apartats a) o b) d'aquesta base) sense personalitat jurídica diferenciada.

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per a l'exercici 2022-2023 (codi de convocatòria ORD2022-2023) per a les línies de subvencions següents:

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupament

Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD)

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupament
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a projectes de desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) amb implantació a Catalunya i per universitats públiques catalanes i/o centres de recerca públics catalans adscrits a aquestes universitats. Els projectes cal que es desenvolupin en determinats països receptors d'ajut oficial al desenvolupament (AOD) a través de les entitats sòcies locals que integrin l'EGiBDH i que responguin als objectius estratègics prioritzats en el Pla director en actuacions de desenvolupament i que contribueixin a millorar la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD)
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a projectes d'educació per al desenvolupament (en endavant, EpD) impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) amb implantació a Catalunya i/o per universitats públiques catalanes i centres de recerca públics catalans adscrits a aquestes universitats, que vinculin els fenòmens locals amb els globals; que integrin l'EGiBDH; que responguin als objectius estratègics prioritzats del Pla director en actuacions d'EpD, i que contribueixin a millorar la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.
Es treballarà en aquesta direcció des de tots els àmbits d'intervenció estratègica o de dimensions d'EpD: sensibilització, educació i formació, recerca, i mobilització i incidència.

Requisits

Requisits dels projectes

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupament

Cal que els projectes objecte de subvenció:

a) Compleixin, com a mínim, una (1) de les prioritats fixades en els set (7) objectius estratègics de desenvolupament, sota l'EGiBDH, establerts al Pla director.

b) Els projectes s'han de concretar en els països que inclouen les regions següents:

1. Regió mesoamericana (Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua i Chiapas, Mèxic).

2. Regió andina (Colòmbia, Bolívia, Equador i el Perú).

3. Mediterrània i Orient Mitjà (Marroc, Tunísia, Algèria, Líbia, Bòsnia i Hercegovina, Turquia, Líban, Síria, Palestina, Jordània, Iraq i Egipte).

4. Àfrica subsahariana (Moçambic, Senegal, Gàmbia, Etiòpia, República Democràtica del Congo, Camerun i Mali).

5. Zones i col·lectius especialment vulnerables: Palestina, el Sàhara Occidental (població sahrauí) i el Kurdistan.

c) Es realitzin mitjançant una o més entitats sòcies locals amb seu social o delegació permanent als països o territoris on es desenvolupi el projecte, ja sigui institucional o una entitat sense ànim de lucre. S'exceptuarà el requisit segons el qual l'entitat sòcia local ha de pertànyer als països o territoris on es desenvolupi el projecte en els casos de països en què hi ha prohibició de llibertat d'associació o altres limitacions substantives dels drets fonamentals que obliguin les entitats a impulsar les actuacions fora dels països en què té lloc la problemàtica. També s'exceptuarà en el supòsit de xarxes d'entitats en què la seu social no coincideix amb el país en el qual es desenvolupa el projecte, tot i que sí que s'han de complir els requisits que alguna de les entitats de la xarxa tingui seu o delegació permanent al país o països en què s'implementa el projecte i que l'entitat participi en l'execució. En el supòsit de xarxes d'entitats, s'exceptuarà el requisit que alguna de les entitats de la xarxa tingui seu o delegació permanent al país o països en què s'implementa el projecte en els casos de països en què hi ha prohibició de llibertat d'associació o altres limitacions substantives dels drets fonamentals que obliguin les entitats a impulsar les actuacions fora dels països en què té lloc la problemàtica.

d) Tinguin la durada establerta en la base 5.1 d'aquest annex. En cas de discrepància entre la durada del projecte indicada a la sol·licitud de subvenció i en el cronograma, prevaldrà la durada establerta en el cronograma.

e) La quantia sol·licitada per subvencionar a l'ACCD per projecte presentat a títol individual ha d'estar compresa entre un mínim de 60.000 euros i un màxim de 100.000 euros, i la quantia sol·licitada per subvencionar a l'ACCD per projecte presentat en agrupació d'entitats ha d'estar compresa entre un mínim de 60.000 euros i un màxim de 200.000 euros. En cas de discrepància entre la quantitat indicada en la sol·licitud de subvenció i la quantitat indicada en el formulari del pressupost, prevaldrà la quantitat declarada en el formulari del pressupost. Tota la informació econòmica que es presenti, tant en la informació narrativa com en la pressupostària, s'ha d'arrodonir sense decimals. En el cas que l'entitat no faci l'arrodoniment, l'ACCD comptabilitzarà els dos decimals a partir de 0,5 inclòs com una (1) unitat per sobre de la indicada, la qual cosa pot ser causa d'inadmissió si no se segueixen els topalls màxims i mínims d'aquest apartat.
Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD)

Cal que els projectes objecte de subvenció:

a) S'adrecin com a mínim a una de les prioritats de l'objectiu estratègic 2 (desplegar els eixos temàtics de les actuacions d'EpD del Pla director), que són les següents:

Prioritats:

– Promoure una ciutadania crítica i compromesa en la defensa dels drets humans per a la construcció d'una societat més justa.

– Promoure una ciutadania compromesa amb la justícia de gènere i activa en la defensa de la diversitat sexual i de gènere.

– Promoure una ciutadania respectuosa i corresponsable amb la conservació i la millora del medi ambient, el territori i la natura.

– Fomentar la cultura de la pau i la no-violència per promoure una ciutadania compromesa en la defensa de la seguretat humana i dels drets humans, i a favor de la prevenció de totes les formes d'extremismes violents.

– Promoure una ciutadania oberta, crítica i responsable en la construcció de societats interculturals basades en la justícia, la convivència i la inclusió social des de la mirada de la interculturalitat crítica, concebuda com un projecte polític de descolonització, transformació i creació d'una societat nova. En aquest sentit, cal tenir en compte l'important paper de les entitats creades per les persones migrants que tenen la voluntat de contribuir a la millora de les condicions de vida en els seus països i que visualitzen la diversitat cultural i de procedència de les persones que viuen a Catalunya.

– Promoure una ciutadania conscient, crítica i mobilitzada al voltant de les causes estructurals que originen les desigualtats, tant a escala local com global.

– Promoure l'esport i la cultura, pel seu potencial transformador i educador d'una ciutadania crítica.

Aquestes prioritats es poden portar a terme d'acord amb les metodologies i els actors establerts en els objectius estratègics 1, 3 i 4 de les actuacions d'EpD establertes en el Pla director.

b) Incloguin actuacions a Catalunya de ressò local, nacional i/o internacional.

c) Treballin com a mínim una de les quatre dimensions següents:

c.1) Sensibilització: són accions inicials i a curt termini que permeten despertar la consciència crítica i les pràctiques solidàries de la ciutadania i fan visibles els efectes de les desigualtats i les vulneracions de drets. Són el punt de partida per avançar en un procés d'anàlisi profunda, crític, compromès i transformador de les desigualtats existents i les vulneracions de drets al món (localment i globalment), així com de les causes que les provoquen.

c.2) Educació i formació: són processos a mitjà-llarg termini per a l'enfortiment de capacitats pel que fa a continguts conceptuals, habilitats i valors, orientats a la materialització dels drets humans i l'assoliment de la igualtat real i efectiva de dones i homes. Aquests continguts han de permetre aprofundir en el coneixement de les causes i les conseqüències de les vulneracions de drets i desigualtats nord-sud globals, i les propostes per transformar-les.

c.3) Recerca: són accions que s'orienten a l'anàlisi en profunditat de les causes estructurals que provoquen la vulneració de drets i les desigualtats nord-sud globals i de gènere. És un àmbit clau per generar coneixement i promoure la innovació.

c.4) Mobilització i incidència: són estratègies que tenen en compte el conjunt d'accions d'informació, interlocució, pressió i/o denúncia dirigides a transformar l'agenda de les polítiques públiques o dels espais de presa de decisions dels col·lectius més exclosos, dels principis, els objectius i les prioritats del desenvolupament humà sostenible i equitatiu i dels drets humans.

d) La quantia sol·licitada per subvencionar a l'ACCD per projecte presentat a títol individual ha d'estar compresa entre un mínim de 30.000 euros i un màxim de 60.000 euros, i la quantia sol·licitada per subvencionar a l'ACCD per projecte presentat en agrupació d'entitats ha d'estar compresa entre un mínim de 30.000 euros i un màxim de 100.000 euros. En cas de discrepància entre la quantitat indicada en la sol·licitud de subvenció i la quantitat indicada en el formulari del pressupost, prevaldrà la quantitat declarada en el formulari del pressupost. Tota la informació econòmica que es presenti, tant en la informació narrativa com en la pressupostària, s'ha d'arrodonir sense decimals. En el cas que l'entitat no faci l'arrodoniment, l'ACCD comptabilitzarà els dos decimals a partir de 0,5 inclòs com una (1) unitat per sobre de la indicada, la qual cosa pot ser causa d'inadmissió si no se segueixen els topalls màxims i mínims d'aquest apartat.

e) Tinguin la durada establerta en la base 5.1 d'aquest annex. En cas de discrepància entre la durada del projecte indicada a la sol·licitud de subvenció i en el cronograma, prevaldrà la durada establerta en el cronograma.

Despesa subvencionable

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupament Són despeses subvencionables les que s'expressen en aquesta base i les que de manera inequívoca tinguin relació amb l'actuació subvencionada i siguin estrictament necessàries. També són subvencionables les despeses que es realitzin durant el període autoritzat per l'ACCD per executar el projecte i siguin pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació, excepte les despeses d'identificació i formulació, les despeses derivades de la contractació per a la realització d'avaluacions i el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, sempre que es realitzin d'acord amb els termes establerts en aquestes bases. Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD) Són despeses subvencionables les que s'expressen en aquesta base i les que de manera inequívoca tinguin relació amb l'actuació subvencionada i siguin estrictament necessàries. També són subvencionables les despeses que es realitzin durant el període autoritzat per l'ACCD per executar el projecte i siguin pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació, excepte les despeses d'identificació i formulació, si escau, les despeses derivades de la contractació per a la realització d'avaluacions i el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, sempre que es realitzin d'acord amb els termes establerts en aquestes bases.

Dotació pressupostària

4.800.000 euros.

Quantia

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupament Les subvencions consisteixen en una subvenció de l'ACCD de fins a un màxim del 100% del cost del projecte. L'import de la subvenció, en cas d'atorgament, s'entregarà totalment, sens perjudici de les minoracions eventuals que faci l'ACCD per causa d'imputació de despeses no elegibles, pels criteris de desempat establerts en la base 14.1 d'aquest annex o per altres causes justificades. D'acord amb el que estableix la base general 18.2, cal que la despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionat sigui, en tot cas, del 50% de l'import subvencionat a fi de poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat per a la qual la subvenció va ser atorgada. Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament (EpD) Les subvencions consisteixen en una subvenció de l'ACCD de fins a un màxim del 100% del cost del projecte. L'import de la subvenció, en cas de ser atorgat, s'entregarà totalment, sens perjudici de les minoracions eventuals que faci l'ACCD per causa d'imputació de despeses no elegibles o per altres causes justificades. D'acord amb el que estableix la base general 18.2, cal que la despesa mínima realitzada i justificada del projecte subvencionat sigui, en tot cas, del 50% de l'import subvencionat a fi de poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat per a la qual la subvenció va ser atorgada.

Lloc presentació

Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que s'hagin de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu s'han de fer per mitjans electrònics. Per tant, l'entitat s'ha de relacionar amb l'ACCD exclusivament per Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

Característiques

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupamentEl nombre màxim de projectes a presentar per a aquesta línia de subvenció és d’un (1) projecte si el presenta una entitat de les establertes a la base 2.1.a) (líder o agrupada) i de dos (2) projectes si el presenta una entitat de les descrites a la base 2.1.b) (líder o agrupada) d’aquest annex.

Línia 2. Suport a projectes d’educació per al desenvolupament (EpD)
El nombre màxim de projectes a presentar per a aquesta línia de subvenció és d’un (1) projecte si el presenta una entitat de les establertes a la base 2.1.a) (líder o agrupada) i de dos (2) projectes si el presenta una entitat de les descrites a la base 2.1.b) (líder o agrupada) d’aquest annex.

Termini de realització

Línia 1. Suport a projectes de desenvolupament

El període d’execució de les actuacions subvencionables és d’un mínim de 10 mesos, fins a un màxim de 18 mesos. Les subvencions es poden atorgar tant a projectes que s’iniciïn durant l’any en què s’obri convocatòria i que no estiguin acabats en la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, com als que estiguin pendents d’iniciar-se en la data de publicar-se la convocatòria corresponent. En aquest últim cas, els projectes s’han d’iniciar, com a màxim, dins del termini del primer trimestre de l’any següent del de la publicació de la convocatòria.

Per a tots els projectes de durada superior als 12 mesos (pròrrogues incloses), cal la presentació d’un informe de seguiment econòmic en els termes que estableix la base 18.1 d’aquest annex.

També es poden atorgar subvencions als projectes que s’hagin iniciat l’any anterior al que s’obri convocatòria, sempre que no estiguin acabats en la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. En aquests supòsits, només és subvencionable el període comprès entre el gener de l’any en què s’obri la convocatòria i fins a un màxim de divuit (18) mesos.

 Línia 2. Suport a projectes d’educació per al desenvolupament (EpD)

El període d’execució de les actuacions subvencionables és d’un mínim de 10 mesos, fins a un màxim de 18 mesos. Les subvencions es poden atorgar tant a projectes que s’iniciïn durant l’any en què s’obri convocatòria i que no estiguin acabats en la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, com als que estiguin pendents d’iniciar-se en la data de publicar-se la convocatòria corresponent. En aquest últim cas, els projectes s’han d’iniciar, com a màxim, dins del termini del primer trimestre de l’any següent al de la publicació de la convocatòria.

Per a tots els projectes de durada superior als 12 mesos, cal presentar un informe de seguiment econòmic en els termes que estableix la base 17.1 d’aquest annex.

També es poden atorgar subvencions als projectes que s’hagin iniciat l’any anterior en què s’obri la convocatòria, sempre que no estiguin acabats en la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. En aquests supòsits, només és subvencionable el període comprès entre el gener de l’any en què s’obri la convocatòria i fins a un màxim de divuit (18) mesos.

Normativa

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard