Subvencions corresponents a l’any 2021, per a la realització d’activitats dirigides a la divulgació, promoció i protecció dels drets humans (Convocatòria)

Inici convocatòria
20 abril, 2021
Fi convocatòria
13 maig, 2021
Organisme Otorgant

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

Beneficiaris

Entitats legalment constituïdes, sense ànim de lucre, públiques o privades, nacionals o estrangeres. En tot cas hauran de reunir i acreditar els requisits següents:

1. Tenir experiència prèvia acreditada en activitats de drets humans o els seus objectius siguin la protecció, promoció i difusió dels drets humans, especialment en els àmbits preferents de l'apartat 9 d'aquesta convocatòria.

2. Disposar dels mitjans i capacitat suficients per realitzar les activitats i garantir l'objectiu de compliment dels objectius previstos en aquestes activitats.

3. Complir amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

4. No trobar-se comprès en cap dels supòsits recollits en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Objecte

Contribuir al desenvolupament, la millora del coneixement i l'enfortiment dels drets humans en les diferents esferes, mitjançant la realització de projectes d'àmbit nacional, o d'àmbit internacional d'interès per a Espanya.

Requisits

L'activitat subvencionada haurà d'estar finalitzada, com a màxim, el 31 de març de 2022.

Accions subvencionables

Es valoraran preferentment aquells projectes que incideixin en algun dels àmbits següents: lluita contra la pena de mort; la lluita contra el racisme, la xenofòbia i altres formes connexes d'intolerància; drets de les persones amb discapacitat; empreses i drets humans; drets econòmics, socials i culturals; drets humans a l'aigua potable i al sanejament; defensors de drets humans; no discriminació per raó de gènere, d'orientació sexual i d'identitat de gènere; drets de l'infant i drets de les víctimes del terrorisme.

Despesa subvencionable

Sense perjudici que la convocatòria corresponent pogués restringir la despesa subvencionable d'acord amb l'objecte de la subvenció, es consideren despeses directes subvencionables, vinculats a l'execució de l'activitat i que financen la consecució dels seus objectius els següents: a) Equips, materials, arrendaments i subministraments. Es considera equipament l'adquisició d'elements d'immobilitzat, diferents a terrenys i edificis, afectes a l'activitat subvencionada: mobiliari, equips informàtics i altre equipament. b) Personal. Les despeses del personal vinculat a la realització de les activitats subvencionades, indicant en el seu cas, el percentatge sol·licitat si fos cofinançada aquesta partida. c) Serveis tècnics i professionals requerits per a la realització de seminaris, informes, publicacions, control de gestió o altres necessitats contemplades per a l'execució de l'activitat. d) Viatges, allotjaments i dietes, incloent les despeses vinculades a la mobilitat del personal necessària per a l'execució de l'activitat. A aquests efectes, les despeses relatives a retribucions, despeses de viatge i manutenció seran limitats i s'han d'ajustar als previstos per al personal de les administracions públiques en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d'administració específiques podran ser subvencionables si estan directament relacionats amb l'activitat subvencionada i són indispensables per a la adequada preparació i execució de la mateixa. Les convocatòries podran establir com a despesa subvencionable costos indirectes per estar associats al desenvolupament de l'activitat. La fracció de costos indirectes que pugui imputar l'establirà cada convocatòria.

Dotació pressupostària

484.000 euros.

Quantia

L'import màxim de la subvenció concedida no podrà excedir de 10.000 euros.

Lloc presentació

Els interessats que desitgen sol·licitar la subvenció hauran de presentar la sol·licitud en model normalitzat, que figurarà en la convocatòria corresponent, així com la documentació requerida en les corresponents convocatòries en el Registre General del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, plaça de la Província, 1, Madrid, o en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La presentació de les sol·licituds per part dels subjectes a què es refereix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, es realitzarà única i exclusivament de manera electrònica, a través de la seu electrònica del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació https://sede.maec.gob.es/

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard