Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2022 (Convocatòria)

Inici convocatòria
5 abril, 2022
Fi convocatòria
4 maig, 2022
Organisme Otorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA -Departament de Drets Socials

Beneficiaris

Es poden acollir a les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya.

Objecte

Obrir la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l'exercici 2022.

Requisits

L'acció subvencionable (activitat, projecte o servei) s'ha de dur a terme a Catalunya.

Despesa subvencionable

Són despeses subvencionables als efectes d'aquesta Ordre totes les que aquestes bases reguladores i les dels annexos corresponents estableixin com a tals i que, a més, compleixin els requisits següents: a) Que les despeses efectuades responguin a la naturalesa i finalitat de l'acció subvencionada, resultin estrictament necessàries i s'efectuïn en el termini i en les condicions establertes per dur-les a terme segons el que estableixen aquestes bases reguladores. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat. b) Que siguin verificables. A aquest efecte, les entitats beneficiàries hauran de conservar evidències de la correcta execució de les accions.

Dotació pressupostària

19.571.274,14 euros. Línies i tipus d'acció subvencionables corresponents a l'annex 2, sobre subvencions a entitats per a activitats i projectes.

Quantia

L'import de la subvenció pot ser d'una de les tipologies següents: 1 - Un import cert, una quantia determinada o un percentatge o fracció del cost total o una part de l'acció (per als annexos 2 i 3). 2 - Un import per mòduls (per a l'annex 4)

Lloc presentació

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s'han de dur a terme exclusivament per via electrònica mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, en el marc que estableix l'article 43.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i d'acord amb l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament, junt amb la documentació que preveuen aquestes bases a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Annex 1: Bases generals, aplicables a tots els programes i subvencions.

Annex 2: Subvencions a entitats per a activitats i projectes.

A Programes de prevenció i suport en la lluita contra la violència masclista.
A.1 Projectes de lluita contra la violència masclista (de caràcter pluriennal).
A.2 Activitats de sensibilització, detecció, atenció i recuperació en la lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

B Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
B.1 Activitats preventives d’atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).

C Programes de suport a joves tutelats i extutelats.
C.1 Projectes de suport i acompanyament per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral) adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter anual).

D Programes d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme.
D.1 Projectes de prevenció social dels extremismes violents a través del diàleg intercultural (de caràcter pluriennal).
D.2 Activitats de lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
D.3 Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).
D.4 Projectes de formació i d’acollida de famílies en la comunitat educativa (de caràcter pluriennal).
D.5 Projectes de tallers de reforç escolar (de caràcter pluriennal).
D.6 Projectes de mentoria d’alumnes de secundària (de caràcter pluriennal).
D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d’acollida a persones immigrades (de caràcter pluriennal).
D.8 Projectes de serveis d’orientació i inserció laboral per a persones immigrades en situació d’irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d’especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).
D.9 Projectes de serveis d’acollida residencial per a persones immigrades en situació d’irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d’especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).
D.10 Projectes de serveis d’informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania (de caràcter pluriennal).
D.11 Projectes d’alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana (de caràcter pluriennal).
D.12 Projectes integrals d’acollida i integració per a persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter pluriennal).
D.13 Projectes de prevenció del racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i altres formes de discriminació per raó d’origen cultural, religió o procedència (de caràcter pluriennal).
D.14 Activitats de caràcter singular (de caràcter anual).

E Programes de suport a l’associacionisme juvenil.
E.1 Projectes juvenils (de caràcter pluriennal).
E.2 Projectes per a plans anuals d’actuació d’associacions juvenils rellevants i d’ampli abast territorial (de caràcter pluriennal).
E.3 Projectes per a plans anuals d’actuació d’associacions juvenils d’àmbit local i comarcal (de caràcter pluriennal).

F Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.
F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal (de caràcter anual).
F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter anual).
F.3 Projectes d’acció comunitària inclusiva per lluitar contra l’exclusió social (de caràcter pluriennal).
F.4 Projectes per a la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter anual).
F.5 Projectes per a l’enfortiment de l’associacionisme (de caràcter pluriennal).
F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).
F.7 Activitats de prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
F.8 Programes d’actuació urgent en l’àmbit de la intervenció comunitària, la promoció del voluntariat, l’enfortiment de l’associacionisme o la promoció del poble gitano (de caràcter anual).

G Programes de suport de serveis socials.
G.1 Projectes de manteniment d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials (de caràcter pluriennal).
G.2 Projectes de suport als professionals de la intervenció i acció social (de caràcter pluriennal).

K Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per lluitar contra l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.
K.1 Projectes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere (de caràcter pluriennal).
K.2 Projectes d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).
K.3 Projectes de prevenció de l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (de caràcter pluriennal).

L Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat.
L.1 Accions de foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).
L.2 Accions de foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment (de caràcter anual).

M Programes per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la violència masclista en l’àmbit laboral.
M.1 Activitats de sensibilització, promoció i divulgació per avançar en la igualtat d’oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).
M.2 Activitats de jornades i formació relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l’accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral (de caràcter anual).
M.3 Activitats d’elaboració d’estudis i materials relacionats amb la igualtat d’oportunitats de dones i homes que siguin innovadors o que tinguin una aplicació pràctica en el mercat laboral català (de caràcter anual).
M.4 Activitats de foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes adreçades al teixit empresarial que tinguin un impacte directe en les condicions de treball de les dones (de caràcter anual).
M.5 Activitats de lluita contra la violència masclista en l’àmbit laboral amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
M.6 Activitats de lluita contra la violència masclista en l’àmbit laboral, en què s’inclouen el perfil de persona de referència en matèria de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, l’assessorament en matèria de prevenció de la violència masclista en el treball i l’acompanyament a les víctimes de violència masclista (de caràcter anual).

N Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
N.1 Projectes d’ajudes econòmiques i prestació de serveis a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter anual).
N.2 Projectes de sensibilització contra el malbaratament alimentari (de caràcter anual).

Q Programes de suport a l’educació en el lleure.
Q.1 Projectes d’educació en el lleure (de caràcter pluriennal).
Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i als moviments d’entitats d’educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).
Q.4 Actuacions de suport a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).
Q.5 Ajuts a la contractació de monitors/ores de suport per a la participació d’infants i joves amb discapacitat a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual)

R Programes d’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials.
R.1 Projectes específics en l’àmbit de l’atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials (de caràcter anual).

S Programes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.
S.1 Projectes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l’exclusió social i facilitar l’empoderament de persones que es troben en situació de pobresa (de caràcter pluriennal).

T Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives.
T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).
T.2 Activitats d’envelliment actiu (de caràcter anual).

V Programes de suport als projectes per a la igualtat de gènere i per a la lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d’educació en el lleure.
V.1 Activitats de promoció de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).
V.2 Activitats d’educació en el lleure vinculades a la igualtat de gènere i a la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

Annex 3. Subvencions a entitats per a serveis socials.

H Programes de suport a les famílies.
H.1 Serveis d’acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter pluriennal).
H.2 Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).
I Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.
I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).
I.2 Serveis d’atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).
I.3 Serveis d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).
I.4 Serveis d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

Annex 4. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials.

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social.

J.1 Servei de tuteles per a persones grans amb dependència o risc social (de caràcter pluriennal).
J.2 Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
J.3 Serveis de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
J.4 Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
J.5 Serveis de centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o física (de caràcter pluriennal).
J.7 Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual (de caràcter pluriennal).
J.8 Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
J.9 Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
J.10 Servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
J.11 Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
J.12 Servei de tutela per a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental (de caràcter pluriennal).
J.13 Servei de centre de dia per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).
J.14 Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).
J.15 Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències (de caràcter pluriennal).
J.16 Servei de prevenció per a persones afectades pel virus VIH/sida. Servei d’acompanyament a la vida autònoma (de caràcter pluriennal).
J.17 Servei de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).
J.18 Servei de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/sida (de caràcter pluriennal).
J.19 Servei de prevenció d’addiccions. Servei d’acompanyament a la vida autònoma (de caràcter pluriennal).
J.20 Programa per a les regularitzacions d’usuaris de la convocatòria d’entitats d’exercicis anteriors (de caràcter anual).

Annex 5. Mòduls.

Línia J. Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social i a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social.

B Programes d’atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.

B.1 Activitats preventives d’atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 318.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és de 830.218,46 euros, amb la distribució anual següent: 788.707,54 euros per a l’anualitat 2022 i 41.510,92 euros per a l’anualitat 2023.

C Programes de suport a joves tutelats i extutelats.

C.1 Projectes de suport i acompanyament per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral) adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és de 766.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 727.700,00 euros per a l’anualitat 2022 i 38.300,00 euros per a l’anualitat 2023.

F Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l’associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l’associacionisme veïnal (de caràcter anual).

F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter anual).

F.4 Projectes per la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter anual).

F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE12 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 317 i 323.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és d’1.630.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 1.548.500,00 euros per a l’anualitat 2022 i 81.500,00 euros per a l’anualitat 2023.

L Programes per a actuacions d’accessibilitat i millora de la igualtat d’oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Activitats de foment de l’accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).

L.2 Activitats de foment de l’accessibilitat a l’accés i a l’interior de l’establiment (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE22 D/781000100 i D/782000100 del programa pressupostari 315.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és de 310.526,32 euros, amb la distribució anual següent: 295.000,00 euros per a l’anualitat 2022 i 15.526,32 euros per a l’anualitat 2023.

N Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que estan en situació de vulnerabilitat.

N.1 Projectes d’ajudes econòmiques i prestació de serveis a famílies i a persones que estan en situació de vulnerabilitat (de caràcter anual).

N.2 Projectes de sensibilització contra el malbaratament alimentari (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE18 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és de 3.931.497,81 euros, amb la distribució anual següent: 3.734.922,92 euros per a l’anualitat 2022 i 196.574,89 euros per a l’anualitat 2023.

Q Programes de suport a l’educació en el lleure.

Q.4 Actuacions de suport a la participació en igualtat de condicions a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).

Q.5 Ajuts a la contractació de monitors i monitores de suport per a la participació d’infants i joves amb discapacitat a les activitats d’educació en el lleure (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE09 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és d’1.150.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 1.092.500,00 euros per a l’anualitat 2022 i 57.500,00 euros per a l’anualitat 2023. Els fons FPROGSOC, de programes socials, aporten 359.130,50 euros per a l’anualitat 2022.

R Programes d’atenció a persones sense llar en el procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials.

R.1 Projectes específics en l’àmbit de l’atenció a persones sense llar en el procés de recuperació d’autonomia personal i vincles socials (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE18 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és d’1.031.444,26 euros, amb la distribució anual següent: 979.872,05 euros per a l’anualitat 2022 i 51.572,21 euros per a l’anualitat 2023.

T Programes de prevenció del maltractament a les persones grans, de suport i lluita contra aquesta situació, i de promoció de les persones grans actives.

T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).

T.2 Activitats d’envelliment actiu (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE20 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 313.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és de 158.056,40 euros, amb la distribució anual següent: 150.153,58 euros per a l’anualitat 2022 i 7.902,82 euros per a l’anualitat 2023.

Línies i tipus d’acció subvencionables corresponents a l’annex 3, sobre subvencions a entitats per a serveis socials.

H Programes de suport a les famílies.

H.1 Serveis d’acompanyament a les famílies amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter anual).

H.2 Serveis d’orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE20 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 313.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és d’1.387.877,80 euros, amb la distribució anual següent: 1.318.483,91 euros per a l’anualitat 2022 i 69.393,89 euros per a l’anualitat 2023. Els fons FPROGSOC aporten 561.500,00 euros per a l’anualitat 2022.

I Programes d’intervenció socioeducativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc.

I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).

I.2 Serveis d’atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).

I.3 Serveis d’intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

I.4 Serveis d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 318.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és de 3.520.612,69 euros, amb la distribució anual següent: 3.344.582,05 euros per a l’anualitat 2022 i 176.030,64 euros per a l’anualitat 2023.

Línies i tipus d’acció subvencionables corresponents a l’annex 4, sobre programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials.

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials que es defineixen a l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, a persones amb problemàtica social derivada de trastorn mental, a persones amb drogodependències o altres addiccions, a persones afectades pel virus VIH/sida o a famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió social.

J.20 Programa per a les regularitzacions d’usuaris de la convocatòria d’entitats d’exercicis anteriors (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE13 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 315 i 317.

L’import total per a aquesta línia de subvencions és de 4.855.040,40 euros per a l’anualitat 2022.

Normativa

Observacions

El termini de presentació de la documentació justificativa és la següent:

– Per a les accions concedides per un import de fins a 40.000,00 euros (d’acord amb la base 25.3), el període s’inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil del mes de gener de l’any següent al que s’ha de portar a terme l’acció sol·licitada i acaba a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil del mes de febrer del mateix any.

– Per a les accions concedides per un import superior als 40.000,00 euros (d’acord amb la base 25.4), el període s’inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil del mes de gener de l’any següent al que s’ha de portar a terme l’acció sol·licitada i acaba a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil del mes d’abril del mateix any.

L’òrgan concedent pot atorgar una ampliació del termini establert, que no n’excedeixi la meitat, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

– Per a la línia J no s’apliquen els terminis generals per presentar la documentació justificativa, sinó els que estableix la base 4.8 de l’annex 4.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard