Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Convocatòria)

Inici convocatòria
22 març, 2021
Fi convocatòria
22 abril, 2021
Organisme Otorgant

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Beneficiaris

entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2021.

Objecte

Obrir la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2021.

Requisits

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions, així com el compte justificatiu i la memòria del projecte, s'han de dur a terme exclusivament per via electrònica mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent.

Accions subvencionables

A Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista.

A.1 Projectes de lluita contra la violència masclista (de caràcter pluriennal).

A.2 Activitats de sensibilització, detecció, atenció i recuperació en la lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE07 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 316.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.349.596,80 euros, amb la distribució anual següent: 734.723,30 euros per a l'anualitat 2021; 585.593,80 euros per a l'anualitat 2022, i 29.279,70 euros per a l'anualitat 2023. 178.409,27 euros per a l'anualitat 2021 són del fons FPACTEV_G.

B Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc social.

B.1 Activitats preventives d'atenció social per a infants i joves en risc social o en situació de risc de maltractament lleu o moderat (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 318.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 687.942,42 euros, amb la distribució anual següent: 653.545,30 euros per a l'anualitat 2021 i 34.397,12 euros per a l'anualitat 2022.

C Programes de suport a joves tutelats i extutelats.

C.1 Projectes de suport i acompanyament per a joves (suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral) adreçats a la integració social i a la normalització en la vida de la comunitat (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 766.000,05 euros, amb la distribució anual següent: 727.700,05 euros per a l'anualitat 2021 i 38.300,00 euros per a l'anualitat 2022.

D Programes d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.

D.1 Projectes de prevenció social dels extremismes violents a través del diàleg intercultural (de caràcter pluriennal).

D.2. Activitats de lluita contra la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

D.3 Activitats d'acollida, integració i sensibilització en relació amb les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter anual).

D.4 Projectes de formació i d'acollida de famílies en la comunitat educativa (de caràcter pluriennal).

D.5 Projectes de tallers de reforç escolar (de caràcter pluriennal).

D.6 Projectes de mentoria d'alumnes de secundària (de caràcter pluriennal).

D.7 Projectes de xarxes ciutadanes d'acollida a persones immigrades (de caràcter pluriennal).

D.8 Projectes de serveis d'orientació i inserció laboral per a persones immigrades en situació d'irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d'especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

D.9 Projectes de serveis d'acollida residencial per a persones immigrades en situació d'irregularitat administrativa amb càrregues familiars o en situació d'especial vulnerabilitat (de caràcter pluriennal).

D.10 Projectes de serveis d'informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania (de caràcter pluriennal).

D.11 Projectes d'alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana (de caràcter pluriennal).

D.12 Projectes integrals d'acollida i integració per a persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional (de caràcter pluriennal).

D.13 Projectes de prevenció del racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i altres formes de discriminació per raó d'origen cultural, religió o procedència (de caràcter pluriennal).

D.14 Activitats de caràcter singular (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE07 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 314.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 3.503.423,36 euros, amb la distribució anual següent: 1.822.514,50 euros per a l'anualitat 2021; 1.601.396,35 euros per a l'anualitat 2022, i 79.512,51 euros per a l'anualitat 2023. 100.000,00 euros per a l'anualitat 2021 són de fons FPACTEV_G.

E Programes de suport a l'associacionisme juvenil.

E.1 Projectes juvenils (de caràcter pluriennal).

E.2 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils rellevants i d'ampli abast territorial (de caràcter pluriennal).

E.3 Projectes per a plans anuals d'actuació d'associacions juvenils d'àmbit local i comarcal (de caràcter pluriennal).

Partides pressupostàries: BE09 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 321.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 2.917.084,86 euros, amb la distribució anual següent: 1.385.615,34 euros per a l'anualitat 2021, 1.458.542,40 euros per a l'anualitat 2022 i 72.927,12 euros per a l'anualitat 2023.

F Programes de caràcter comunitari, de promoció del voluntariat i enfortiment de l'associacionisme, i de promoció i reconeixement del poble gitano.

F.1 Activitats de caràcter cívic i comunitari de l'associacionisme veïnal (de caràcter anual).

F.2 Projectes de foment i promoció del voluntariat (de caràcter anual).

F.3 Projectes d'acció comunitària inclusiva per lluitar contra l'exclusió social (de caràcter pluriennal).

F.4 Projectes per la promoció del reconeixement, la participació, la inclusió social i la igualtat de tracte del poble gitano a Catalunya (de caràcter anual).

F.5 Projectes per a l'enfortiment de l'associacionisme (de caràcter pluriennal).

F.6 Activitats formatives vinculades al Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE12 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 317 i 323.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 6.846.878,54 euros, amb la distribució anual següent: 4.275.758,38 euros per a l'anualitat 2021, 2.453.816,15 euros per a l'anualitat 2022 i 117.304,01 euros per a l'anualitat 2023.

G Programes de suport de serveis socials.

G.1 Projectes de manteniment d'activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials (de caràcter pluriennal).

G.2 Projectes de suport als professionals de la intervenció i acció social (de caràcter pluriennal).

Partides pressupostàries: BE18 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 315, 316 i 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 14.930.364,31 euros, amb la distribució anual següent: 7.091.922,93 euros per a l'anualitat 2021, 7.465.182,27 euros per a l'anualitat 2022 i 373.259,11 euros per a l'anualitat 2023.

K Programes per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

K.1 Projectes de formació i sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere (de caràcter pluriennal).

K.2 Projectes d'atenció i acompanyament a les persones LGBTI (de caràcter pluriennal).

K.3 Projectes de prevenció de l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (de caràcter pluriennal).

Partides pressupostàries: BE17 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 316.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 179.451,36 euros, amb la distribució anual següent: 85.239,48 euros per a l'anualitat 2021, 89.725,60 euros per a l'anualitat 2022 i 4.486,28 euros per a l'anualitat 2023.

L Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

L.1 Accions de foment de l'accessibilitat a la comunicació del servei (de caràcter anual).

L.2 Accions de foment de l'accessibilitat a l'accés i a l'interior de l'establiment (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE17 D/781000100 i D/782000100 del programa pressupostari 316.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 310.526,32 euros, 295.000,00 euros per a l'anualitat 2021 i 15.526,32 euros per a l'anualitat 2022.

M Programes per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral.

M.1 Activitats de sensibilització, promoció i divulgació per avançar en la igualtat d'oportunitats de les dones en el treball (de caràcter anual).

M.2 Activitats de jornades i formació relacionades amb la igualtat salarial, la lluita contra els estereotips, la segregació ocupacional, l'accés de les dones a càrrecs directius, el foment de la corresponsabilitat i la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'àmbit laboral (de caràcter anual).

M.3 Activitats d'elaboració d'estudis i materials relacionats amb la igualtat d'oportunitats de dones i homes que siguin innovadors o que tinguin una aplicació pràctica en el mercat laboral català (de caràcter anual).

M.4 Activitats de foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes adreçades al teixit empresarial que tinguin un impacte directe en les condicions de treball de les dones (de caràcter anual).

M.5 Activitats de lluita contra la violència masclista en l'àmbit laboral amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE17 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 316.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 280.210,52 euros, 271.000,00 euros per a l'anualitat 2021 i 9.210,52 euros per a l'anualitat 2022. 100.000,00 euros per a l'anualitat 2021 són del fons FPACTEV_G.

N Programes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques de famílies i persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

N.1 Projectes d'ajudes econòmiques i prestació de serveis a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat (de caràcter anual).

N.2 Projectes de sensibilització contra el malbaratament alimentari (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE18 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 3.555.663,16 euros, amb la distribució anual següent: 3.377.880,00 euros per a l'anualitat 2021 i 177.783,16 euros per a l'anualitat 2022.

Q Programes de suport a l'educació en el lleure.

Q.1 Projectes d'educació en el lleure (de caràcter pluriennal).

Q.2 Projectes de suport a les petites i mitjanes federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).

Q.3 Projectes de suport a les grans federacions i moviments d'entitats d'educació en el lleure i a les seves entitats membres (de caràcter pluriennal).

Q.4 Actuacions de suport a la participació en igualtat de condicions a les activitats d'educació en el lleure (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE09 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 317 i 321.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 8.739.058,20 euros, amb la distribució anual següent: 4.436.052,56 euros per a l'anualitat 2021, 4.099.529,18 euros per a l'anualitat 2022 i 203.476,46 euros per a l'anualitat 2023.

R Programes d'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials.

R.1 Projectes específics en l'àmbit de l'atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE18 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 990.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 940.500,00 euros per a l'anualitat 2021 i 49.500,00 euros per a l'anualitat 2022.

S Programes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

S.1 Projectes innovadors de caire preventiu adreçats a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa (de caràcter pluriennal)

Partides pressupostàries: BE18 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.980.000,00 euros, amb la distribució anual següent: 940.500,00 euros per a l'anualitat 2021, 990.000,00 euros per a l'anualitat 2022 i 49.500,00 euros per a l'anualitat 2023.

T Programes de prevenció, suport i lluita contra el maltractament a les persones grans i de promoció de les persones grans actives.

T.1 Activitats de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans (de caràcter anual).

T.2 Activitats d'envelliment actiu (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE20 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 313.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 158.056,40 euros, 150.153,58 euros per a l'anualitat 2021 i 7.902,82 euros per a l'anualitat 2022.

V Programes de suport als projectes per a la igualtat de gènere i per a la lluita contra la violència masclista en els àmbits juvenils i d'educació en el lleure.

V.1 Activitats de promoció de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

V.2 Activitats d'educació en el lleure vinculades a la igualtat de gènere i a la prevenció de la violència masclista amb càrrec al fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE09 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 321.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 165.270,88 euros per a l'anualitat 2021 del fons FPACTEV_G.

Línies i tipus d'acció subvencionables corresponents a l'annex 3, Subvencions a entitats per a serveis socials, de l'Ordre TSF/59/2021, d'11 de març.

H Programes de suport a les famílies.

H.1 Serveis d'acompanyament a la família amb necessitats específiques (SAFE) (de caràcter anual).

H.2 Serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF) (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE20 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 313.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.167.966,21 euros, amb la distribució anual següent: 1.109.567,90 euros per a l'anualitat 2021 i 58.398,31 euros per a l'anualitat 2022.

I Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i adolescents en situació de risc.

I.1 Serveis de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc (de caràcter anual).

I.2 Serveis d'atenció diürna (servei de centre obert) (de caràcter anual).

I.3 Serveis d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

I.4 Serveis d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE06 D/481000100 i D/482000100 del programa pressupostari 318.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 4.010.644,32 euros, 3.810.112,10 euros per a l'anualitat 2021 i 200.532,22 euros per a l'anualitat 2022.

Línies i tipus d'accions subvencionables corresponents a l'annex 4, Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials, de l'Ordre TSF/59/2021, d'11 de març.

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social.

J.20 Programa per a les regularitzacions d'usuaris de la convocatòria d'entitats d'exercicis anteriors (de caràcter anual).

Partides pressupostàries: BE13 D/481000100 i D/482000100 dels programes pressupostaris 315 i 317.

L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.527.686,14 euros per a l'anualitat 2021.

per a la tramitació de la documentació laboral, penal i d'estrangeria, ja sigui davant qualsevol instància necessària per assolir l'arrelament social.A2 (COVID-19). Projectes de suport tècnic a la preparació de projectes d'autoocupació de persones en situació d'irregularitat administrativa per a que puguin assolir l'arrelament social mitjançant el treball per compte propi.

A3 (COVID-19). Projectes de suport a la millora de l'ocupabilitat de persones estrangeres en situació d'irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme que podran incloure el disseny del projecte cooperatiu, el suport a la gestió tècnica i administrativa de les cooperatives i el suport a la creació de nous llocs de treball.

A4 (COVID-19). Projectes de suport a la formació per a la millora de l'ocupabilitat de persones estrangeres en situació d'irregularitat administrativa en el sector del treball de cures i de la llar amb pràctiques en centres formatius, incloent-hi formació per a la prevenció de la violència masclista en l'àmbit laboral.

A5 (COVID-19). Suport a projectes de formació per a la millora de l'ocupabilitat de persones estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda, que han d'incloure necessàriament la millora de les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, el coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, incloent-hi la igualtat home-dona i la prevenció de la violència masclista, i formació pràctica no laboral pròpia del sector al qual s'adrecen, per tal de donar lloc a informes d'estrangeria útils per a evitar la irregularitat administrativa.

En l'àmbit educatiu, s'estableixen tres tipologies d'accions diferents:

B1 (COVID-19). Promoció de la xarxa de suport social a l'aprenentatge per als infants i joves fills de famílies migrants, així com per a les seves famílies creant un espai comú d'interaccions i aprenentatges on multiplicar el coneixement i assegurar l'èxit educatiu en el context de dificultats que es deriva de l'epidèmia COVID-19.

B2 (COVID-19). Promoció de la formació de familiars d'alumnes d'origen cultural divers, amb actuacions que es s'han de realitzar en centres educatius de màxima complexitat i per mitjà d'una programació anual d'activitats formatives en les quals actuaran com a formadors o formadores alumnat voluntari del centre, amb coneixement en les cultures d'origen d'aquestes famílies.

B3 (COVID-19). Formació en programació TIC per a alumnat de centres educatius d'alta complexitat major de 14 anys i per als seus familiars adults. Aquesta formació ha d'estar estructurada per nivells, permetent l'accés amb independència del nivell competencial previ dels participants, ha d'estar orientada a l'adquisició de competències professionals i ha de ser motivadora per a la continuïtat educativa. L'oferta d'aquestes activitats s'ha de fer en horari no lectiu i s'ha d'impartir en centres educatius públics de secundària.

En l'àmbit de l'acollida de persones migrants, refugiades o retornades, s'estableixen tres tipologies d'accions diferents:

C1 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera Acollida en format presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament.

C2 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera Acollida en format no presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament, i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau.

C3 (COVID-19). Prestació del mòdul A.3 d'alfabetització en format no presencial, amb un mínim de 120 hores lectives i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau.

En l'àmbit de la igualtat home-dona en l'àmbit del treball, s'estableix una única actuació:

D1 (COVID-19). Plans d'igualtat home-dona en empreses o organitzacions, d'acord amb el previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

Lloc presentació

http://web.gencat.cat/ca/tramits

—6 El crèdit inicial disponible de la convocatòria ordinària es pot ampliar en un 5% del seu import amb càrrec a les mateixes partides del pressupost del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d’acord amb la normativa vigent.

L’efectivitat d’aquest increment està condicionada a la disponibilitat existent del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

En qualsevol cas, s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la declaració dels crèdits efectivament disponibles abans de la resolució de la concessió.

 

—7 Els òrgans competents per tramitar i resoldre les diferents línies subvencionables són els següents:

La instrucció de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La resolució de totes les línies de subvenció correspon a la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a totes les línies de subvenció relacionades, el Servei de Gestió Econòmica del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies efectua la revisió administrativa de les sol·licituds.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvenció A, D, K, L i M correspon a l’Àrea Tècnica de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvenció B i I de projectes i serveis dels àmbits territorials de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l’Ebre correspon als serveis territorials d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i al Servei de Coordinació Territorial a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per raó del territori. Pel que fa a l’àmbit territorial de Barcelona, la tramitació d’aquestes dues línies de subvenció correspon al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció C correspon a l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats, i la justificació, al Servei de Gestió Administrativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvenció E, Q i V correspon al Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció F correspon a la Sub-direcció General de Cooperació Social i Voluntariat de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, mitjançant el Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat i del Servei d’Acció Comunitària i Inclusió Social.

La tramitació de les subvencions a entitats per a la realització de les línies de subvenció G, N, R i S, que és competència de la Direcció General de Serveis Socials, correspon als serveis de suport a la protecció social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i al Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per raó del territori on hi hagi la seu de l’entitat.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció T correspon a l’Oficina de la Gent Gran Activa de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció H correspon a l’Àrea d’Actuacions de Suport a les Famílies de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.

La tramitació de subvencions a entitats per a la realització de la línia de subvenció J, que és competència de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, correspon als serveis de suport a la protecció social dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida i al Servei de Coordinació Territorial dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per raó del territori on hi hagi la seu de l’entitat.

 

—8 El període d’execució de l’acció objecte de la subvenció és l’any natural de presentació de la sol·licitud, llevat de les resolucions que s’atorguin per a accions pluriennals, en què l’acció objecte de la subvenció és per a cada any natural subvencionat.

 

—9 Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 25 de l’Ordre TSF/59/2021, d’11 de març.

El termini de presentació de la documentació justificativa és la següent:

Per a les accions concedides per un import de fins a 40.000,00 euros (d’acord amb la base 25.3), el termini s’inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil del mes de gener de l’any següent al que s’ha de portar a terme l’acció sol·licitada i acaba a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil del mes de febrer del mateix any, tant si la convocatòria ordinària és d’abast anual com pluriennal.

Per a les accions concedides superiors a un import de 40.000,00 euros (d’acord amb la base 25.4), el termini s’inicia a les 9.00 hores del primer dia hàbil del mes de gener de l’any següent al que s’ha de portar a terme l’acció sol·licitada i acaba a les 15.00 hores de l’últim dia hàbil del mes d’abril del mateix any, tant si la convocatòria ordinària és d’abast anual com pluriennal.

L’òrgan concedent pot atorgar una ampliació del termini establert, que no n’excedeixi la meitat, sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

Per a la línia J no s’apliquen els terminis generals per presentar la documentació justificativa, sinó els que estableix la base 4.8 de l’annex 4.

 

—10 El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria ordinària. Un cop transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

—11 La resolució s’ha de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

—12 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el mateix òrgan que la dicta o davant l’òrgan superior jeràrquic, que és l’òrgan competent per emetre la resolució, en el termini d’un mes, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost.

 

—13 Al final de l’exercici s’ha de donar publicitat dels atorgaments de les subvencions al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al Tauler electrònic. En el cas que els imports de les subvencions concedides, considerades individualment, siguin d’una quantia igual o superior a 3.000 euros, també s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—14 D’acord amb l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s’han de publicar al Portal de la Transparència (http://transparencia.gencat.cat).

 

—15 D’acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

Contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Amb caràcter previ, les persones interessades poden interposar recurs de reposició contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard