Subvencions destinades a activitats relacionades amb la promoció i implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a Espanya (Convocatòria)

Inici convocatòria
24 setembre, 2021
Fi convocatòria
8 octubre, 2021
Organisme Otorgant

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Beneficiaris

Podran obtenir la condició d'entitat beneficiària les associacions, fundacions especialment les d'àmbit supraterritorial o nacional i altres entitats privades sense ànim de lucre, les entitats que integren l'economia social, definides en l'article 2 de la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social, i les universitats creades conforme a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Totes aquestes entitats han d'estar legalment constituïdes i inscrites, si escau, en els corresponents registres, així com mancar d'ànim de lucre. A més, els seus objectius hauran d'estar alineats amb algun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i/o Metes de l'Agenda 2030, que promoguin el benestar col·lectiu.

Objecte

El finançament de projectes i iniciatives les finalitats de les quals siguin l'impuls, la promoció i l'alineació de polítiques públiques, així com la realització d'activitats per a l'enfortiment i implementació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, d'acord amb el que es preveu en l'article 1 de l'Ordre DSA/921/2021, d'1 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'activitats relacionades amb la promoció i implementació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible a Espanya corresponents a la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030.

Accions subvencionables

Les subvencions aniran destinades a subvencionar projectes o iniciatives relatius a:

a) Actuacions/Activitats que promoguin accions d'incidència política i social per a l'impuls de polítiques públiques i planificació estratègica alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i amb l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030.

b) Actuacions que promoguin la generació i implementació de projectes pilots i de bones pràctiques que afavoreixin el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, així com de les prioritats d'actuació de l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030.

c) Projectes situats en el marc de la innovació social i la I+D+i que plantegin noves metodologies, escenaris i enfocaments per a avançar en el compliment de la implementació de l'Agenda 2030 i que tinguin com a eix vertebrador la recerca i el coneixement.

d) Projectes i activitats que promoguin el treball en xarxa i a la generació d'aliances multiactor inclusives, en línia amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17, sobre una visió centrada en les persones i el planeta, que tinguin com a objectiu enfortir i accelerar la implementació de l'Agenda 2030.

e) Iniciatives de comunicació i desenvolupament de campanyes transformadores que generin coneixement i implicació de la societat en general amb l'impuls de l'Agenda 2030.

Despesa subvencionable

Les despeses subvencionables es regiran pel que es disposa en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i podran respondre a algun dels següents conceptes: a) Costos de personal. En aquesta partida es podran incloure les despeses derivades del pagament de les retribucions al personal vinculat al projecte, així com les del personal, aliè a l'entitat, amb contracte d'arrendament de serveis o que realitzi una col·laboració esporàdica. Les retribucions del personal adscrit al compliment del projecte subvencionat, únicament podran ser objecte de subvenció fins a l'import de les retribucions fixades per als diferents grups professionals en les corresponents convocatòries. b) Activitats. En aquesta partida s'inclouran les despeses derivades de la realització del projecte subvencionat, sempre que es puguin determinar i siguin necessaris per a l'execució del projecte: 1r Articles de consum, subministraments i serveis generals, que seran subvencionables sobre la base de costos reals incorreguts, suportats per factures. 2n Lloguer de béns immobles utilitzats per al desenvolupament del projecte. 3r Dietes i despeses de viatges: Podran justificar-se amb càrrec a aquest concepte exclusivament les dietes i despeses de viatge de personal adscrit al projecte. Els desplaçaments, allotjament i manutenció, fins al màxim corresponent al Grup 2 de dietes contemplat en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. Les dietes i despeses de viatge podrien ser objecte de subvenció sempre que no superin el deu per cent de l'import total subvencionat del programa. 4t Despeses d'adquisició o lloguer de material inventariable i bibliogràfic necessaris per a la realització del projecte. 5è Material fungible com a papereria, consumibles o altres. 6è Les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials o registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat, inclòs l'informe de l'auditor del projecte subvencionat, així com els d'administració específics, podran ser subvencionats si estan directament relacionats amb l'activitat subvencionada i són indispensables per a l'adequada preparació i execució d'aquesta. 7è Altres despeses, com ara els de publicitat i difusió de les activitats realitzades, de prestació de serveis professionals lligats a la realització del projecte, o altres relacionats directament amb l'activitat subvencionada. c) Les despeses de funcionament ordinari de l'entitat podran ser subvencionables com a màxim fins a un deu per cent del cost de l'activitat subvencionada, sempre que es corresponguin amb el període en què efectivament es realitza l'activitat subvencionada.

Dotació pressupostària

10.000.000 euros.

Quantia

La quantia de les subvencions serà proporcional a la puntuació obtinguda pels beneficiaris en els seus projectes, conforme als criteris de valoració fixats en l'article 6, i al pressupost sol·licitat. L'import de la subvenció no podrà superar en cap cas les quanties màximes establertes per a cada actuació.

Lloc presentació

De conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els sol·licitants hauran de presentar les sol·licituds pel registre electrònic de l'Administració o pel de el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, i aniran dirigides a la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard