Subvencions destinades a l’enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques catalanes amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible. Convocatòria 2022

Fons Específic

Inici convocatòria
22 desembre, 2022
Fi convocatòria
6 febrer, 2023
Organisme Otorgant

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Beneficiaris

Poden accedir a la condició de beneficiàries de les subvencions, a l'empara de les convocatòries corresponents, les entitats de les comarques lleidatanes, gironines, tarragonines i les de Barcelona, llevat de Barcelona ciutat i dels municipis pertanyents a la seva àrea metropolitana, que treballen per contribuir a l'impuls dels objectius de desenvolupament sostenible.

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a iniciatives impulsades per entitats de les comarques lleidatanes, gironines, tarragonines i les de Barcelona, llevat de Barcelona ciutat i dels municipis pertanyents a la seva àrea metropolitana, orientades a l'enfortiment de l'estructura i les capacitats de les entitats amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible d'acord amb l'enfocament estratègic de gènere i basats en drets humans (EGiBDH), segons estableixen el Pla director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 i l'Agenda 2030.

A tal efecte, l'ACCD pot convocar subvencions per a una o més de les zones a què s'adrecen aquestes bases, la qual cosa quedarà determinada en les convocatòries corresponents.

Requisits

A més dels requisits establerts en la base general 3, les entitats sol·licitants han d'acreditar els requisits següents, que s'acreditaran amb les declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud normalitzat. L'ACCD verificarà d'ofici les declaracions responsables quan sigui possible fer-ho per mitjans corporatius; quan no pugui verificar-les així, ho sol·licitarà a l'entitat sol·licitant.

a) Ser membre o trobar-se vinculada jurídicament a la coordinadora de Lleida, Girona, Tarragona o Barcelona. Aquesta darrera coordinadora no pot ser la de Barcelona ciutat ni la de municipis pertanyents a la seva àrea metropolitana.

b) Disposar de seu social i fiscal permanent a les comarques de Lleida, Girona, Tarragona i a qualsevol comarca de Barcelona que no sigui de Barcelona ciutat ni de la seva àrea metropolitana. Les coordinadores han de tenir una presència activa, capacitat de mobilització i base social a les esmentades comarques.

c) Estar inscrita en el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l'ACCD, o en el Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID). La inscripció en els registres s'ha d'haver produït, com a molt tard, en la data de la publicació de la convocatòria corresponent al DOGC. L'ACCD comprovarà d'ofici la inscripció en el Registre d'ONGD i en el Registre de l'AECID.

d) Estar al corrent de les obligacions derivades de subvencions percebudes de la Generalitat de Catalunya en exercicis anteriors.

e) Estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

f) Complir el que estableixen els articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte dels centres laborals, i per a les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la llei esmentada.

g) En el cas que les persones de l'entitat desenvolupin activitats que impliquin contacte habitual amb menors, que aquestes no hagin estat condemnades per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en els termes establerts al punt 4.6 de l'Acord del Govern 85/2016, de 28 de juny, i, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, que l'entitat es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

Accions subvencionables

1. Despeses directes.

a) Remuneració de personal assalariat a Catalunya: despeses retributives corresponents a les persones que tinguin una relació laboral contractual, total o parcial, amb l'entitat beneficiària i estiguin vinculades directament al desenvolupament del projecte en la part subvencionada per l'ACCD. Les despeses d'aquest apartat només es poden imputar, com a màxim, en la part proporcional al temps d'execució del projecte subvencionat per l'ACCD.

S'inclouen en aquest apartat: salari base (incloses les pagues extres, siguin o no prorratejades, i els complements vinculats a l'antiguitat), assegurances socials i altres assegurances subscrites a nom del personal. També són elegibles, si escau, les despeses relatives a la finalització del contracte i quitances.

També són elegibles l'IRPF i la seguretat social de l'Estat, que s'inclouen dins del cost laboral dels treballadors i per tant formen part del seu salari brut, així com les quotes patronals que els siguin d'aplicació.

S'exclouen d'aquest apartat, és a dir, no són despeses elegibles, els complements salarials, entesos com els complements vinculats a les circumstàncies personals de la persona treballadora, a l'acompliment de la seva tasca, a la situació de l'entitat, així com tampoc s'hi inclouen els complements extrasalarials, entesos com les quantitats que s'abonen al personal i que no tenen una relació directa amb la feina que aquest fa, sinó que tenen com a objectiu compensar les despeses a les quals ha hagut de fer front com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat laboral.

Només es pot imputar a l'ACCD l'import del salari brut mensual comprès entre el salari mínim interprofessional (a Espanya i en l'any de la convocatòria) i fins a un màxim de 3.500 euros bruts mensuals, distribuït o prorratejat en 14 pagues.

En cap cas es poden imputar a la subvenció de l'ACCD despeses originades per les persones membres de les juntes directives o dels consells de direcció de les entitats beneficiàries.

b) Despeses corrents de béns i serveis

b.1) Lloguers: despeses derivades de l'arrendament d'elements de transport, de béns mobles (inclou lloguers d'equips audiovisuals, de so i similars) i immobles, terrenys, etc.

En el cas dels béns immobles, s'inclouen les despeses del lloguer dels espais directament relacionats amb l'execució del projecte.

No s'inclouen les despeses del lloguer de l'entitat beneficiària, que, no obstant això, es poden considerar despeses indirectes.

b.2) Manteniment, conservació i reparació:

En aquesta tipologia de despesa s'imputaran les despeses corresponents a la conservació i reparació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària de transport, reparacions d'equips informàtics, telefònics i altre immobilitzat material, realitzada amb mitjans propis o amb contractes amb empreses externes directament relacionats amb l'execució del projecte, excepte si s'inclou dins la quota concertada en un contracte de lloguer en concepte de prestació de serveis, i sempre que la despesa realitzada no afegeixi un valor més elevat al bé, ja que aleshores aquesta despesa es consideraria bé inventariable (vegeu l'apartat d) d'aquesta base, Despeses inventariables).

No s'inclouen les despeses de manteniment, conservació i reparació generals i no lligades a la intervenció de l'entitat beneficiària.

b.3) Material ordinari no inventariable: despeses derivades de l'adquisició de material fungible o no inventariable.

Quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior al llindar de contractes menors (IVA exclòs) cal que seguir les regles previstes en la base 10.2 d'aquest annex.

b.4) Subministraments: despeses de subministrament de béns i serveis directament lligats a l'execució del projecte i no considerats despeses indirectes. Cal que seguir les regles previstes en la base 10.2 d'aquest annex quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior al llindar de contractes menors (IVA exclòs).

b.5) Comunicacions, despeses postals i missatgeria: despeses per correspondència postal, missatgeria o qualsevol altre tipus de comunicació i enllaç lligades a l'execució del projecte.

Són despeses elegibles les quotes que l'entitat beneficiària ha de pagar en el marc de les federacions, xarxes o associacions de les quals s'és membre.

b.6) Reunions, conferències i formació: despeses d'organització i celebració de conferències, assemblees, congressos, simposis, convencions i reunions anàlogues, així com les despeses derivades de l'organització de seminaris i cursos. En aquest punt es poden incloure les despeses de lloguer de sales, personal de suport logístic, menjar per als assistents, despeses de transport, hostatge i altres que no puguin ser imputades al concepte de dietes, locomocions i trasllats (punt b.10).

Cal seguir les regles previstes en la base 10.2 d'aquest annex quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior al llindar de contractes menors (IVA exclòs).

b.7) Publicitat i difusió: despeses de divulgació, d'activitats de promoció, propaganda i publicitat encaminades a informar sobre el projecte.

Cal seguir les regles previstes en la base 10.2 d'aquest annex quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior al llindar de contractes menors (IVA exclòs).

b.8) Publicacions: despeses ocasionades per l'edició i distribució de les publicacions. Cal seguir les regles previstes en la base 10.2 d'aquest annex quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior al llindar de contractes menors (IVA exclòs).

b.9) Estudis i treballs tècnics:

-a) Estudis: despeses derivades d'encàrrecs a empreses especialitzades o professionals independents o experts que impliquin l'entrega del resultat d'aquest estudi per escrit o per un altre mitjà audiovisual equivalent.

-b)Treballs tècnics: despeses derivades de treballs que impliquin uns coneixements específics sobre una matèria o siguin conseqüència de l'exercici d'una especialitat laboral tècnica de qualsevol naturalesa, sempre que estigui relacionada amb l'objecte del projecte subvencionat i no pugui imputar-se al concepte d'adquisició i/o inversió, però que no estigui condicionat a l'entrega per escrit, o per un altre mitjà audiovisual, de cap resultat de l'execució d'aquesta despesa.

No són elegibles com a despeses de treballs tècnics les despeses que l'entitat contracti amb terceres persones, entitats i/o empreses per aquest mitjà per dur a terme la coordinació, suport i assistències genèriques al llarg del projecte, que han de ser formalitzades mitjançant un contracte laboral.

Tant pel que fa a estudis com treballs tècnics, quan l'entitat beneficiària no disposi entre el seu personal d'aquesta expertesa específica i/o tècnica, la contractació de les persones executores dels estudis i/o treballs tècnics s'ha d'efectuar d'acord amb les regles previstes en la base 10.2 d'aquest annex quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior al llindar de contractes menors (IVA exclòs).

b.9.1) Despeses derivades de la contractació dels serveis per elaborar una avaluació externa o mixta del projecte per a aquells projectes que sol·liciten subvenció, prioritzant la generació d'aprenentatges. Es pot preveure una avaluació d'aquestes característiques i la despesa podrà anar a càrrec de la subvenció de l'ACCD.

Cal seguir les regles previstes en la base 10.2 d'aquest annex quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior al llindar de contractes menors (IVA exclòs).

b.9.2) Altres treballs tècnics: altres treballs sense cabuda en l'apartat b.9.1), com ara l'atorgament de poders notarials, serveis de notícies, revelat de fotografies, contractes d'instal·lacions de serveis, traduccions, etc.

Cal seguir les regles previstes en la base 10.2 d'aquest annex quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior al llindar de contractes menors (IVA exclòs).

b.10) Dietes, locomoció i trasllats: despeses que inclouen les compensacions econòmiques per manutenció i desplaçament. Només són elegibles si prèviament hi ha una relació contractual laboral entre la persona treballadora que genera les despeses i l'entitat beneficiària. Les quantitats màximes a admetre a càrrec de la subvenció seran les fixades pel Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei, o la normativa vigent en el moment de generar la despesa. Així mateix, i en relació amb les despeses de taxis, exclusivament s'admetran als supòsits permesos per l'esmentat Decret.

c) Despeses financeres: s'admetran les despeses derivades de serveis bancaris que l'entitat bancària estableixi amb les entitats beneficiàries receptores de la subvenció de l'ACCD a l'hora de fer la gestió de pagaments i/o cobraments vinculats a l'execució del projecte subvencionat. També són elegibles les despeses financeres vinculades a la sol·licitud de préstecs i interessos, despeses d'emissió, modificació i/o cancel·lació de préstecs que estiguin associades a la realització d'una despesa inventariable.

d) Despeses de suport legal: són les despeses d'assessoria jurídica, despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d'administració específiques. Cal que estiguin directament relacionades amb el projecte i que siguin indispensables per a la preparació o l'execució adequada d'aquest.

e) Els béns inventariables (capítol VII del pressupost de l'ACCD) són els actius tangibles i intangibles, mobles i immobles, que l'entitat adquireix per a l'execució del projecte, han de tenir una vida útil superior a un any i, a més, l'import unitari per bé (per exemple, un telèfon mòbil) o per al conjunt de béns de la mateixa tipologia (per exemple, mobles d'oficina) ha de ser superior a 300 euros, IVA inclòs (ambdós requisits alhora).

No s'admet el fraccionament en la compra dels béns inventariables amb la finalitat de disminuir la quantia ni d'eludir els requisits establerts per a aquesta tipologia de despesa.

Exemples de béns inventariables: la preparació de la localització on s'instal·larà el bé, maquinària, instal·lacions tècniques, mobiliari, ordinadors, programes informàtics, gravadores de veu, càmeres fotogràfiques, telefonia i dispositius de comunicació, instruments musicals, equipaments esportius, fons bibliogràfic i documental, etc.

També tenen la consideració de béns inventariables la creació i millora dels continguts del lloc web i xarxes socials, llicències de plataformes virtuals, drets d'autor, creació de bases de dades, creació d'aules virtuals en un web ja existent, etc. No té la consideració d'inventariable, però, el manteniment d'aquests elements, sempre que, i a judici motivat de l'entitat sol·licitant, no hi hagi una millora o valor afegit del bé inventariable.

S'ha d'afegir al cost del bé inventariable qualsevol desemborsament econòmic que es faci amb posterioritat a la compra sempre que se'n derivi un rendiment econòmic o valor afegit futur o potencial. Per exemple: modificació del bé per ampliar-ne la vida útil o incrementar-ne la capacitat productiva, actualització dels components tecnològics que millorin el rendiment o la qualitat dels productes o serveis que s'obtenen, com ara: despeses de recerca i desenvolupament, propietat industrial i intel·lectual (per exemple, patents), aplicacions informàtiques (programari, llocs web), etc.

El valor dels béns inventariables que s'ha de consignar en la sol·licitud de subvenció de l'ACCD es calcula d'acord amb el preu de compra, incloses les taxes i els impostos indirectes no recuperables, així com qualsevol cost directament relacionat amb la compra o la posada en marxa d'aquest bé. S'ha de deduir d'aquest valor qualsevol rebaixa o descompte que s'hagi obtingut en la compra.

Per contra, es consideren despesa corrent (capítol IV del pressupost de l'ACCD) i, per tant, un bé no inventariable, els béns mobles el preu unitari dels quals sigui igual o inferior a 300 euros, IVA inclòs, i que alhora tinguin una vida útil inferior a un any (ambdós requisits alhora).

Les despeses corresponents a la compra de béns inventariables són elegibles sempre que la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya vigent a l'hora de publicar-se la convocatòria permeti a l'ACCD obligar despeses a càrrec del capítol VII del pressupost i es consigni l'esmentada aplicació pressupostària en la convocatòria corresponent.

L'import màxim admès és d'un 10% sobre el total de la subvenció sol·licitada a l'ACCD.

Quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior al llindar per a contractes menors (IVA exclòs) en el cas d'una obra, cal que seguir les regles previstes en la base 10.2 d'aquest annex.

f) Imprevistos: s'admet un màxim del 10% de l'import de subvenció sol·licitat a l'ACCD. En cap cas poden generar despeses els béns inventariables.

2. Despeses indirectes: es consideren despeses indirectes les despeses administratives i/o de funcionament de l'entitat beneficiària associades a l'administració del projecte; és a dir, la part proporcional de les despeses generals i administratives de l'entitat beneficiària que, sense ser directament imputables a una activitat concreta del projecte subvencionat, són necessàries per dur-lo a terme, per exemple: despeses de manteniment de la mateixa entitat (energia elèctrica, gas, aigua, telèfon, lloguer, neteja, etc.), seguretat, manteniment de l'edifici en general, o despeses de treballadors/ores que es dediquen de manera indirecta al projecte ( personal de comunicació, informàtic, etc.).

No són elegibles les despeses de dietes/allotjaments/desplaçaments, que s'han d'incloure en l'apartat corresponent de les despeses directes.

Aquestes despeses han d'imputar-se en la part proporcional que correspongui, d'acord amb principis i normes de comptabilitat i sempre que s'hagin efectuat en el període d'execució del projecte.

El mètode del càlcul ha de ser el mateix tant en la sol·licitud de la subvenció com en la justificació. En cas de discrepància entre els sistemes de càlcul, l'ACCD pot sol·licitar a l'entitat beneficiària, tant en l'informe de seguiment com en l'informe final, els aclariments corresponents.

Les despeses indirectes imputades a l'activitat subvencionada són de fins a un 15% de l'import sol·licitat de subvencionar a l'ACCD. La justificació s'acredita mitjançant l'aportació dels justificants de les despeses i del mètode de càlcul aplicat per a la imputació a la subvenció, de manera que l'explicació aportada reflecteixi totes les dades que permetin verificar com s'ha establert el percentatge o la quantitat imputada.

En cas que l'entitat no disposi d'un mètode de càlcul, l'ACCD proposa el següent:

a

Despeses indirectes projecte = ––––––––––––– * c

b

a) Despeses administratives i/o de funcionament generades a la seu social de l'entitat corresponents a l'últim exercici tancat.

b) Nombre total d'hores de treball de tots els/les treballadors/ores de la seu social de l'entitat corresponents a l'últim exercici tancat.

c) Nombre total d'hores de treball dedicades al projecte per part del personal de la seu de l'entitat durant tot el període d'execució del projecte, sempre que la despesa generada per aquestes hores no es trobi inclosa en l'apartat 8.2.1.a) de l'annex.

L'entitat beneficiària és la responsable de la veracitat i exactitud de les despeses generals imputades, així com del criteri de càlcul emprat. També és responsable de conservar els registres i la documentació justificativa (tant d'execució com de pagament, que tinguin relació amb el projecte i que ha de ser verificable) que corrobori les despeses imputades i els càlculs realitzats.

8.3 No són despeses subvencionables els interessos deutors dels comptes bancaris; els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, ni les despeses de procediments judicials.

Tampoc ho són les despeses vinculades a funcions de representació i protocol·làries relacionades amb el projecte subvencionat, com ara les despeses d'àpats, alcohol, tabac, recepcions, entrades a espectacles, obsequis i altres d'anàlogues

Despesa subvencionable

8.1 Són despeses subvencionables les que s'expressen en aquesta base, les que de manera inequívoca tinguin relació amb l'actuació subvencionada i siguin estrictament necessàries. També són subvencionables les despeses que es realitzin durant el període autoritzat per l'ACCD per executar el projecte i siguin pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació, i les despeses derivades de la contractació per a la realització d'avaluacions, sempre que es realitzin d'acord amb els termes establerts en aquestes bases. El cost dels béns i serveis subvencionats no pot superar en cap cas el valor de mercat d'aquests. Els tributs són despesa subvencionable quan l'entitat beneficiària de la subvenció els abona directament a les administracions corresponents i sempre que l'entitat no pugui recuperar-los; per tant, es considera despesa subvencionable l'IVA que l'entitat beneficiària pagui en les despeses a les quals faci front durant l'execució del projecte i hi imputi però que no podrà recuperar per part de l'Administració estatal. A tal efecte, aquesta impossibilitat de recuperació ha d'estar inclosa, en forma de declaració responsable, en la sol·licitud de subvenció. Per tal que l'ACCD pugui acceptar l'IVA com a despesa elegible del projecte, l'entitat sol·licitant ha de signar una declaració responsable, ja inclosa en el formulari de sol·licitud, conforme l'IVA que suporten en l'operativa diària d'acord amb la seva activitat no el poden recuperar en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'administració tributària durant cada exercici. En el cas del tribut de l'IRPF, també es considerarà despesa subvencionable en tant que forma part del preu base del servei (la base imposable de la factura) i que és un tribut que no pot recuperar-se, atès que les entitats presenten declaracions tributàries relacionades amb l'IRPF en nom de la persona física que ha executat el servei però l'entitat beneficiària no el recupera perquè aquest és un tribut que afecta les persones físiques, i són aquestes les que el poden recuperar de l'administració corresponent. Les factures justificatives de les subvencions han de ser emeses d'acord amb allò establert pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació, o per la norma vigent a l'hora d'executar la despesa. En relació amb aquelles despeses en què l'ACCD subvencioni un import percentual, la quantia a imputar en l'execució del projecte serà calculada aplicant aquest percentatge en l'import brut de la despesa. Per a la justificació de les despeses directes i indirectes establertes en aquesta base, cal presentar la documentació establerta en l'apartat corresponent de l'Acord del Govern de 22 de juliol de 2014, pel qual s'aprova la Instrucció per a la unificació de criteris en la gestió general de subvencions tramitades per l'Administració de la Generalitat i pels ens que conformen el seu sector públic, disponible a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

Lloc presentació

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CO0039SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-teixit-associacitiu-CO0039%3Fcategory%3D72e7fb98-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0

Formulari

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=CO0039SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FSubvencions-teixit-associacitiu-CO0039%3Fcategory%3D72e7fb98-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard