Subvencions destinades a l’impuls de cooperatives de treball integrades per persones joves (Fem Coop! 2023)

Inici convocatòria
6 abril, 2023
Fi convocatòria
4 juliol, 2023
Organisme Otorgant

Lleida Jove- Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Lleida
Ponent Coopera

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i/o jurídiques que compleixin els requisits següents:
Persones majors de 18 anys que vulguin constituir una cooperativa de treball en la qual la majoria d’associats siguin joves de 18 a 35 anys.
Cooperatives constituïdes com a màxim un any abans de la data de cada convocatòria d’ajut i en les quals la majoria dels associats siguin joves d’entre 18 i 35 anys.
No s'inclouen:
Els projectes subvencionats en anteriors convocatòries.
Els projectes cooperatius o cooperatives en les quals la majoria dels associats no siguin joves d’entre 18 i 35 anys.
Les cooperatives constituïdes amb anterioritat a un any des de la convocatòria

Objecte

Aquesta línia proposa la concessió d’ajuts per al desenvolupament d’activitats emmarcades en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària i liderades majoritàriament per persones joves. Concretament, els ajuts s’adrecen a persones físiques que vulguin crear una cooperativa i a cooperatives de recent creació.

Requisits

Que almenys el projecte estigui impulsat per un mínim de dos persones sòcies i majors de 18 anys.
Que la majoria dels socis fundadors de la cooperativa tinguin entre 18 i 35 anys.
Que les persones que constitueixin la cooperativa resideixin a la ciutat de Lleida i/o que l’activitat de la cooperativa tingui el domicili social a la ciutat de Lleida. En cas de no disposar d'un local per l’activitat, ha de tenir el domicili fiscal a la ciutat de Lleida segons els models 036 o 037 de l’Agència Tributària.
Que el projecte empresarial es presenti sota la forma jurídica de cooperativa, basat en els principis de l’economia social i solidària.
No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiaria que preveu l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquesta exigència haurà d’acreditar en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se vigent durant tot el procés de subvenció concessió, reconeixement de l’obligació, pagament i justificació.
Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, caldrà donar compliment a Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li sigui aplicable.
Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, donar compliment a la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes.
Els sol·licitants que en la data de presentació de la convocatòria tinguin algun projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lleida corresponent a dues convocatòries anteriors pendent de justificació final, llevat que estiguin en execució dins els terminis aprovats o tinguin concedida pròrroga per a la justificació , en quedaran automàticament excloses.

Despesa subvencionable

a) Es consideraran subvencionables els conceptes inclosos en les categories següents: 1. Despeses de constitució de la cooperativa en cooperatives de nova creació. 2. Aportacions al capital social necessari per a la constitució en cooperatives de nova creació 3. Despeses corrents 4. Inversions en material inventariable per dur a terme l’activitat econòmica. b) Despeses no subvencionables: 1. Els impostos indirectes, com l’IVA, quan aquest sigui recuperable per les persones beneficiàries. 2. Despeses de viatges, allotjaments i manutenció

Dotació pressupostària

1. La dotació pressupostària i la partida es determinaran a la convocatòria corresponent. 2. La quantia de l’ajut no podrà superar el 80% % del total de la despesa i/o inversió subvencionable. 3. Per determinar la quantia de l'ajut es tindrà en compte la despesa i/o inversió subvencionable, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i la disponibilitat pressupostària. 4. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia, que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat subvencionada.

Lloc presentació

LLOC : Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida (www.paeria.es/subvencions). La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica. Si una incidència tècnica impossibilités el funcionament ordinari de la Seu electrònica, i fins que no es solucioni el problema, l’Ajuntament de Lleida podrà determinar una ampliació de terminis no vençuts. Donat el cas, tant la informació de la incidència tècnica com de l'ampliació concreta del termini no vençut, es publicarà en el tràmit de la Seu electrònica TERMINI: El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en la corresponent convocatòria pública. DOCUMENTACIÓ: La sol·licitud es realitzarà mitjançant el formulari específic de tramitació de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard