Subvencions destinades a projectes adreçats a consolidar el teixit associatiu juvenil (L-9.1) 2023

Inici convocatòria
6 abril, 2023
Fi convocatòria
19 maig, 2023
Organisme Otorgant

Ajuntament de Lleida

Beneficiaris

a) Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques i/o
jurídiques que compleixin els requisits següents:
1. Entitats legalment constituïdes com a entitats sense ànim de lucre.
2. Entitats constituïdes per joves i/o que realitzen projectes per a joves de 13 a
30 anys a la ciutat de Lleida.
b) Queden expressament exclosos:
1. Entitats no constituïdes legalment com a entitat sense ànim de lucre.
2. Entitats que no desenvolupen actuacions amb joves de 13 a 30 anys a la
ciutat de Lleida.
3. Entitats que presenten projectes que no s’ajusten a les actuacions
subvencionables pel Departament de Joventut.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a promoure activitats que propiciïn l'associacionisme juvenil i estimulin el funcionament de col·lectius de joves. Així com, donar suport a les iniciatives culturals, socials, formatives i de lleure que fomentin la participació juvenil, tant en el marc de les seves pròpies associacions com en la vida social activa dels joves, amb la finalitat de realitzar projectes i actuacions cíviques i associatives a la nostra ciutat.

Requisits

a) Requisits específics per cada cas:
1. Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre, tenir presència i base social a la ciutat de Lleida i demostrar l’experiència mínima d’un any.
2. Estar inscrites al Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Lleida i tenir-hi les dades actualitzades.
3. Que els objectius de l’entitat estiguin relacionats amb l’objecte de la convocatòria
4. Quan es tracti d’agrupacions, hauran de fer constar expressament, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com
l’import de la subvenció a aplicar cadascun d’ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris.
5. Complir els requisits legals pertinents.
6. Disposar de l’estructura suficient per garantir el compliment dels objectius als quals es destinarà la subvenció.
b) Requisits comuns :
1. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiaria que preveu l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquesta exigència haurà d’acreditar
en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se vigent durant tot el procés de subvenció concessió, reconeixement de l’obligació, pagament i
justificació.
3. Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, caldrà donar compliment a Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li sigui aplicable.
4. Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, donar compliment a la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes.
5. Els sol·licitants que en la data de presentació de la convocatòria tinguin algun projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lleida corresponent a dues
convocatòries anteriors pendent de justificació final, llevat que estiguin en execució dins els terminis aprovats o tinguin concedida pròrroga per a la
justificació, en quedaran automàticament excloses.

Accions subvencionables

a) Es consideraran subvencionables els conceptes inclosos en les categories següents:
1. La programació d’activitats destinades a la població de 13 a 30 anys del municipi de Lleida.
2. La realització d’activitats destinades al foment de la participació i de l’associacionisme juvenil.
3. Programes d’animació sociocultural, activitats de lleure i/o relacionades amb la cultura i la creació artística.
4. Els intercanvis juvenils (no s’inclouen les despeses de desplaçaments)
5. I, en general, tots aquells projectes que es trobin dintre de l’àmbit d’actuació del Departament de Joventut.
b) Despeses no subvencionables:
1. Els impostos indirectes, com l’IVA, quan aquest sigui recuperable per les persones beneficiàries.
2. Activitats de caire docent previstes en els plans d’ensenyament vigents, així com aquelles d’ampliació o complement d’estudis.
3. Viatges, ni despeses de desplaçament.
4. I, en general, els programes que no es troben dintre de l’àmbit d’actuació del Departament de Joventut.

Quantia

1. La dotació pressupostària i la partida es determinaran a la convocatòria corresponent. 2. La quantia de l’ajut no podrà superar el 50% del total de la despesa i/o inversió subvencionable. 3. Per determinar la quantia de l'ajut es tindrà en compte la despesa i/o inversió subvencionable, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i la disponibilitat pressupostària. 4. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia, que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat subvencionada.

Lloc presentació

LLOC : Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida (www.paeria.es/subvencions). La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica. Si una incidència tècnica impossibilités el funcionament ordinari de la Seu electrònica, i fins que no es solucioni el problema, l’Ajuntament de Lleida podrà determinar una ampliació de terminis no vençuts. Donat el cas, tant la informació de la incidència tècnica com de l'ampliació concreta del termini no vençut, es publicarà en el tràmit de la Seu electrònica

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard