Subvencions per a la realització de programes concertats de desenvolupament i d’educació per al desenvolupament per als exercicis 2022 a 2024 (Convocatòria)

Inici convocatòria
22 juliol, 2022
Fi convocatòria
14 setembre, 2022
Organisme Otorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Beneficiaris

a) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD): associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre.

b) Les universitats públiques catalanes i centres de recerca públics catalans adscrits a aquestes universitats.

c) Les agrupacions de persones jurídiques (dels apartats a o b d'aquesta base) sense personalitat jurídica diferenciada.

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions a programes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament per als exercicis 2022 a 2024 (codi de convocatòria PR2022-2024) per a les línies de subvencions següents:

Línia 1. Suport a programes concertats de desenvolupament que consta a l'annex 1.
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a programes concertats de desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) amb implantació a Catalunya i per universitats públiques catalanes i/o centres de recerca públics catalans adscrits a aquestes universitats (en endavant, entitats) en iniciatives estratègiques de caràcter pluriennal. Els programes s'han de desenvolupar en determinats països receptors d'ajut oficial al desenvolupament (AOD) a través de les entitats sòcies locals que integrin l'EGiBDH i han de respondre als objectius estratègics prioritzats en el Pla director en actuacions de desenvolupament que contribueixin a millorar la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Línia 2. Suport a programes concertats d'educació per al desenvolupament (EpD) que consta a l'annex 2.
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a programes concertats d'educació per al desenvolupament (en endavant, EpD) impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) amb implantació a Catalunya i/o per universitats públiques catalanes i centres de recerca públics catalans adscrits a aquestes universitats, que vinculin els fenòmens locals amb els globals; que integrin l'EGiBDH; que responguin als objectius estratègics prioritzats del Pla director en actuacions d'EpD, i que contribueixin a millorar la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Requisits

Cal que els projectes objecte de subvenció:

Línia 1. Suport a projectes de cooperació al desenvolupament.

a) Compleixin, com a mínim, una (1) de les prioritats fixades en els set (7) objectius estratègics de desenvolupament, sota l'EGiBDH, establerts al Pla director.

b) Es portin a terme en algun o alguns dels països prioritaris següents: Bolívia, Colòmbia, Equador, Gàmbia, Guatemala, Marroc, Moçambic, Nicaragua, Palestina, Sàhara Occidental (població sahrauí), El Salvador, Senegal, Tunísia i el Kurdistan.

També es podran presentar avantprogrames a la regió mesoamericana (Guatemala, Hondures, El Salvador, Nicaragua i Chiapas, Mèxic), sempre que incloguin algun dels països prioritaris esmentats en el paràgraf anterior.

c) Es realitzin mitjançant una (1) o més entitats sòcies locals amb seu social o delegació permanent als països o territoris on es desenvolupi l'avantprograma, ja sigui institucional o una entitat sense ànim de lucre. S'exceptuarà el requisit segons el qual l'entitat sòcia local ha de pertànyer als països o territoris on es desenvolupi l'avantprograma en els casos de països en què hi ha prohibició de llibertat d'associació o altres limitacions substantives dels drets fonamentals que obliguin les entitats a impulsar les actuacions fora dels països en què té lloc la problemàtica. També s'exceptuarà en el supòsit de xarxes d'entitats en què la seu social no coincideix amb el país en el qual es desenvolupa l'avantprograma, tot i que sí que s'han de complir els requisits que alguna de les entitats de la xarxa tingui seu o delegació permanent al país o països en què s'implementa el programa i que l'entitat participi en l'execució. En el supòsit de xarxes d'entitats, s'exceptuarà el requisit que alguna de les entitats de la xarxa tingui seu o delegació permanent al país o països en què s'implementa l'avantprograma en els casos de països en què hi ha prohibició de llibertat d'associació o altres limitacions substantives dels drets fonamentals que obliguin les entitats a impulsar les actuacions fora dels països en què té lloc la problemàtica.

d) Tinguin la durada establerta en la base 5.1 d'aquest annex. En cas de discrepància entre la durada de l'avantprograma indicada en la sol·licitud de subvenció i en el cronograma, prevaldrà la durada establerta en el cronograma.

e) La quantia sol·licitada per subvencionar a l'ACCD per avantprograma presentat, a títol individual, ha d'estar compresa entre un mínim de quatre-cents mil (400.000) euros i un màxim de cinc-cents mil (500.000) euros.

Línia 2. Suport a projectes d'educació per al desenvolupament.
a) S'adrecin com a mínim a una (1) de les prioritats de l'objectiu estratègic 2: desplegar els eixos temàtics de les actuacions d'EpD del Pla director, i que són les següents:

Prioritats:

– Promoure una ciutadania crítica i compromesa en la defensa dels drets humans per a la construcció d'una societat més justa.

– Promoure una ciutadania compromesa amb la justícia de gènere i activa en la defensa de la diversitat sexual i de gènere.

– Promoure una ciutadania respectuosa i corresponsable amb la conservació i la millora del medi ambient, el territori i la natura.

– Fomentar la cultura de la pau i la no-violència per promoure una ciutadania compromesa en la defensa de la seguretat humana i dels drets humans, i a favor de la prevenció de totes les formes d'extremismes violents.

– Promoure una ciutadania oberta, crítica i responsable en la construcció de societats interculturals basades en la justícia, la convivència i la inclusió social des de la mirada de la interculturalitat crítica, concebuda com un projecte polític de descolonització, transformació i creació d'una societat nova. En aquest sentit, cal tenir en compte l'important paper de les entitats creades per les persones migrants que tenen la voluntat de contribuir a la millora de les condicions de vida en els seus països i que visualitzen la diversitat cultural i de procedència de les persones que viuen a Catalunya.

– Promoure una ciutadania conscient, crítica i mobilitzada al voltant de les causes estructurals que originen les desigualtats, tant a escala local com global.

– Promoure l'esport i la cultura, pel seu potencial transformador i educador d'una ciutadania crítica.

Aquestes prioritats es poden portar a terme d'acord amb les metodologies i els actors establerts en els objectius estratègics 1, 3 i 4 de les actuacions d'EpD establertes en el Pla director.

b) Incloguin actuacions majoritàriament a Catalunya de ressò local, nacional i/o internacional.

c) Treballin com a mínim dues (2) de les quatre (4) dimensions següents:

c.1) Sensibilització: són accions inicials i a curt termini que permeten despertar la consciència crítica i les pràctiques solidàries de la ciutadania i fan visibles els efectes de les desigualtats i les vulneracions de drets. Són el punt de partida per avançar en un procés d'anàlisi profunda, crític, compromès i transformador de les desigualtats existents i les vulneracions de drets al món (localment i globalment), així com de les causes que les provoquen.

c.2) Educació i formació: són processos a mitjà-llarg termini per a l'enfortiment de capacitats pel que fa a continguts conceptuals, habilitats i valors, orientats a la materialització dels drets humans i l'assoliment de la igualtat real i efectiva de dones i homes. Aquests continguts han de permetre aprofundir en el coneixement de les causes i les conseqüències de les vulneracions de drets i desigualtats nord-sud globals, i les propostes per transformar-les.

c.3) Recerca: són accions que s'orienten a l'anàlisi en profunditat de les causes estructurals que provoquen la vulneració de drets i les desigualtats nord-sud globals i de gènere. És un àmbit clau per generar coneixement i promoure la innovació.

c.4) Mobilització i incidència: són estratègies que tenen en compte el conjunt d'accions d'informació, interlocució, pressió i/o denúncia dirigides a transformar l'agenda de les polítiques públiques o dels espais de presa de decisions dels col·lectius més exclosos, dels principis, els objectius i les prioritats del desenvolupament humà sostenible i equitatiu i dels drets humans.

d) Tinguin la durada establerta en la base 5.1 d'aquest annex. En cas de discrepància entre la durada de l'avantprograma indicada a la sol·licitud de subvenció i en el cronograma, prevaldrà la durada establerta en el cronograma.

e) La quantia sol·licitada per subvencionar a l'ACCD per avantprograma presentat, a títol individual, ha d'estar compresa entre un mínim de dos-cents mil (200.000) euros i un màxim de quatre-cents mil (400.000) euros.

En el cas d'agrupació, l'import ha d'estar comprès entre un mínim de dos-cents mil (200.000) euros i un màxim de set-cents mil (700.000) euros.

Accions subvencionables

Línia 1. Suport a programes concertats de desenvolupament que consta a l'annex 1.

No són objecte de subvenció els programes o agents següents:

a) Activitats que donin suport a partits polítics.

b) Activitats encaminades a recaptar fons.

c) Accions d'adopció i/o apadrinament.

d) Programes que siguin exclusivament de beques. Es permetran programes amb accions de beques destinades a titulars de drets, tant per a estudis com per a cursos de formació, que responguin a criteris de selecció concurrents i transparents.

e) Brigades i/o estades solidàries.

f) Activitats encaminades a la recollida/compra d'equipaments i subministraments al nord i el transport/enviament posterior a països del sud, excepte situacions degudament justificades perquè no hi hagi disponibilitat de compres locals o regionals.

g) Activitats de dotació d'equipaments i subministraments a l'entitat sòcia local o al col·lectiu protagonista per a les quals no es defineixin els mecanismes de transferència, gestió posterior i compromisos per al manteniment futur.

h) Els programes presentats per organismes multilaterals o comitès catalans o amb delegació a Catalunya dels programes, fons i agències de les Nacions Unides.

i) Els programes que no responguin als objectius estratègics del Pla director.

j) Programes que ho siguin exclusivament de microcrèdits o de fons rotatoris.

Línia 2. Suport a programes concertats d'educació per al desenvolupament (EpD) que consta a l'annex 2.

No són objecte de subvenció els programes i/o agents següents:

a) Activitats que donin suport a partits polítics.

b) Activitats encaminades a recaptar fons.

c) Accions d'adopció i/o apadrinament.

d) Programes que siguin exclusivament de beques. Es permetran programes amb accions de beques destinades a titulars de drets, tant per a estudis com per a cursos de formació, que responguin a criteris de selecció concurrents i transparents.

e) Brigades i/o estades solidàries.

f) Activitats encaminades a la recollida/compra d'equipaments i subministraments al nord i el transport/enviament posterior a països del sud.

g) Programes presentats per organismes multilaterals. Tanmateix, sí que poden presentar programes en aquesta línia de subvenció els comitès catalans o amb delegació a Catalunya dels programes, fons i agències de les Nacions Unides que compleixin els requisits d'entitats beneficiàries establerts en aquest annex.

h) Programes que no responguin als objectius estratègics del Pla director.

i) Programes presentats per administracions públiques o entitats incloses en el Registre del sector públic, llevat en el cas de les universitats públiques catalanes i/o centres de recerca públics catalans adscrits a aquestes universitats.

k) Els programes presentats per administracions públiques o entitats incloses en el Registre del sector públic, llevat en el cas de les universitats públiques catalanes i/o centres de recerca públics catalans adscrits a aquestes universitats.

Despesa subvencionable

Són despeses subvencionables les que s'expressen en aquesta base i les que de manera inequívoca tinguin relació amb l'actuació subvencionada i siguin estrictament necessàries. També són subvencionables les despeses que es realitzin durant el període autoritzat per l'ACCD per executar el programa i siguin pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació, excepte les despeses d'identificació i formulació, les despeses derivades de la contractació per a la realització d'avaluacions i el compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, sempre que es realitzin d'acord amb els termes establerts en aquestes bases.

Dotació pressupostària

27.145.500,00 euros.

Quantia

Línia 1. Suport a programes concertats de desenvolupament que consta a l'annex 1. Les subvencions consisteixen en una subvenció de l'ACCD de fins a un màxim del 95% del cost del programa. Línia 2. Suport a programes concertats d'educació per al desenvolupament (EpD) que consta a l'annex 2. Les subvencions consisteixen en una subvenció de l'ACCD de fins a un màxim del 100% del cost del programa.

Lloc presentació

https://web.gencat.cat/ca/tramits

Característiques

La durada dels projectes ha de ser de 12 mesos.

No obstant això, es podran sol·licitar i autoritzar pròrrogues fins a un màxim de 3 mesos respecte de la durada total del projecte, llevat de supòsits de força major degudament i prèviament autoritzats per l’ACCD. S’entén per força major, a efectes d’aquesta base, els fets aliens en l’origen i a l’actuació de les parts que hagin d’executar el projecte, que siguin impossibles i inevitables de preveure, excepcionals i que no es puguin resistir.

Durada

El nombre màxim d’avantprogrames a presentar per a aquesta línia de subvenció és d’un (1) avantprograma si el presenta una entitat de les establertes a la base 2.1.a) (líder o agrupada) i de dos (2) avantprogrames si el presenta una entitat de les descrites a la base 2.1.b) (líder o agrupada).

Termini de realització

El període d’execució de les actuacions subvencionables és d’un mínim de vint-i-quatre (24) mesos, fins a un màxim de trenta-sis (36) mesos.

Les subvencions es poden atorgar tant a programes que s’iniciïn durant l’any en què s’obri convocatòria i que no estiguin acabats en la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, com als que estiguin pendents d’iniciar-se en la data de publicar-se la convocatòria corresponent. En aquest últim cas, els programes s’han d’iniciar, com a màxim, dins del termini del primer trimestre de l’any següent del de la publicació de la convocatòria.

També es poden atorgar subvencions als programes que s’hagin iniciat l’any anterior al que s’obri convocatòria, sempre que no estiguin acabats en la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. En aquests supòsits, només és subvencionable el període comprès entre el gener de l’any en què s’obri la convocatòria i fins a un màxim de trenta-sis (36) mesos.

Normativa

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard