Subvencions per a la realització de projectes de cooperació per al desenvolupament, inclosos els d’Educació per al desenvolupament i la ciutadania global a Espanya, corresponent a l’any 2021 (Convocatòria)

Inici convocatòria
15 juliol, 2021
Fi convocatòria
5 agost, 2021
Organisme Otorgant

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Beneficiaris

Les organitzacions no governamentals de desenvolupament que compleixin els requisits fixats en l'article 4:

Les agrupacions d'ONGD sense personalitat jurídica, que estaran sotmeses a les obligacions que per a les mateixes estableix l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en què:

a) Cadascun dels seus membres reuneixi per si mateix els requisits exigits per la seva concurrència de manera individual.

b) Es determini una ONGD líder, que serà única i plenament responsable de l'agrupació davant l'AECID, sense perjudici de la responsabilitat dels altres membres de l'agrupació, tal com estableixen els articles 11 i 53 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

c) L'agrupació nomeni un representant únic, persona física explícitament triada per tots els membres, que haurà d'ostentar poders suficients per complir les obligacions de representació legal de l'agrupació.

d) Els membres de l'agrupació subscriguin en document privat un acord de col·laboració per a la realització conjunta de l'activitat subvencionada. En el document constaran, entre altres estipulacions, la voluntat de les parts de concórrer conjuntament a la convocatòria, la identificació del representant únic al qual es refereix l'apartat anterior i), el nom de la entitat líder, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, i el import de la subvenció a executar per cada un dels adjudicataris. Igualment ha de constar, expressament, el compromís de totes les entitats participants, de mantenir la unió temporal fins al termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Estarà signat pel representant legal de cadascuna de les ONGD de la agrupació

Objecte

Aquestes subvencions tenen per objecte el finançament de projectes en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament que realitzin les ONGD en col·laboració amb la política de cooperació espanyola en el marc de la resposta que la cooperació espanyola està donant a la crisi actual generada per la pandèmia del COVID-19. S'entén per projecte de cooperació per al desenvolupament el conjunt d'accions dissenyades per a aconseguir un objectiu específic de desenvolupament en un únic país podent aconseguir l'actuació les àrees o sectors prioritzats en la convocatòria que siguin necessaris per a la consecució d'aquest objectiu.

Accions subvencionables

Es podrà optar a dos tipus de projectes:

A. Projectes de desenvolupament en un sol país.

B. Projectes d'Educació per al Desenvolupament (en endavant, EPD): Per tal de promoure un model de ciutadania global capaç de contribuir en la lluita contra la pobresa i la promoció del desenvolupament dels pobles des de l'enfocament de drets humans tal com es recull en l'Estratègia d'Educació per al Desenvolupament i atenent als enfocaments prioritzats en la present convocatòria, en aquesta línia es consideraran les propostes que s'atenguin al següent:

1. Aquells projectes que fomentin el coneixement, la conscienciació i el compromís ciutadà sobre: ​​la difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (en endavant, ODS) i l'Agenda 2030.

2. Projectes que prenent com a referència la meta 4.7 de l'ODS 4, i la línia d'acció 4.7.A del V Pla Director, promoguin, la generació d'una ciutadania global, conscient de la seva capacitat per contribuir amb actitud crítica a la transformació del món, i compromesa amb la defensa de els drets humans i amb l'avanç cap als ODS.

3. Projectes que tinguin com a finalitat incrementar el corpus teòric de la Educació per al desenvolupament: models d'avaluació s'especifica en EPD, metodologies d'EPD, models i / o de sistematització d'experiències reeixides en EPD.

Despesa subvencionable

A) Despeses directes. Són les despeses vinculades de manera directa a l'execució de la intervenció, efectivament realitzats durant el període d'execució de la subvenció i que financen la consecució dels objectius, excepte en el cas d'auditories, avaluacions, traduccions i despeses notarials i registrals, la realització pot ser posterior a la finalització del dit període. L'execució de la intervenció no podrà iniciar-se abans amb càrrec a la subvenció de despeses anteriors a aquesta data a) Auditories i avaluacions, sempre que siguin externes i hagin estat autoritzes per l'AECID. b) Terrenys i immobles. c) Construcció i reforma d'immobles i infraestructures al país en què es desenvolupi l'activitat, incloent mà d'obra, direcció d'obra, llicència d'obres i taxes i materials de construcció. d) Equips, materials i subministraments. e) Personal. f) Serveis tècnics i professionals, requerits per a la realització de capacitacions, seminaris, diagnòstics, informes, publicacions, control de gestió, assessories jurídiques o financeres, notarials i registrals, traduccions o altres necessitats contemplades a la formulació de la intervenció. g) Fons rotatoris. La gestió de fons superiors a 50.000 euros haurà encomanar preferentment a entitats microfinanceres especialitzades del país d'execució, i presentar una auditoria financera i comptable externa. h) Viatges, allotjaments i dietes. S'inclouen les despeses vinculades a la mobilitat del personal i del col · lectiu meta o destinatari final de la subvenció, necessària per a l'execució de la intervenció, incloent combustible, assegurances i manteniment de vehicles que estiguin específicament identificats en la formulació de la intervenció i vinculats a aquesta. i) Despeses financeres. Despeses derivades de les transferències bancàries dels fons entre comptes oberts a nom de la intervenció i del manteniment d'aquestes comptes. B) Les despeses indirectes. Són les despeses pròpies del funcionament regular de l'entitat adjudicatària, els seus socis en agrupació o els seus socis locals, que serveix de suport perquè sigui possible l'execució de la intervenció i atribuïbles a ella en la mesura que aquests costos corresponguin al període en què efectivament es realitza.L'import màxim de les despeses indirectes no podrà excedir del 12 per 100 del total de la subvenció concedida.

Dotació pressupostària

L'import inicial de la convocatòria és de 100.000 euros, es podrà ampliar amb un crèdit addicional de 29 milions d'euros.

Quantia

S'estableix com a límit màxim finançable 600.000 euros per projecte.

Lloc presentació

Basant-se l'obligatorietat de relacionar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les sol·licituds, que s'ompliran de forma completa i verídica, es presentaran per els peticionaris mitjançant el formulari electrònic disponible a l'apartat Subvencions a ONGD (Projectes) de la Seu electrònica, accessible des de la pàgina web www.aecid.gob.es.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard