Subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19 (Convocatòria)

Inici convocatòria
25 novembre, 2020
Fi convocatòria
4 desembre, 2021
Organisme Otorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Beneficiaris

- Es poden acollir a les subvencions de les accions A1 (COVID-19) a C3 (COVID-19) les entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya.
- Es poden acollir a les subvencions de l'acció D1 (COVID-19) les empreses o organitzacions constituïdes legalment a Catalunya amb una plantilla de fins a 149 persones treballadores, que no hagin rebut prèviament cap tipus de subvenció o d'ajut per elaborar un pla d'igualtat

Objecte

L'objecte d'aquesta Resolució és regular el procediment de concessió de les subvencions per a programes de suport a la regularitat administrativa de les persones estrangeres a través de l'arrelament social i de la millora de l'ocupabilitat de les persones estrangeres, de suport d'emergència a l'èxit educatiu de l'alumnat de famílies d'origen migrant, d'acollida de persones migrants, refugiades o retornades i de promoció de la igualtat entre l'home i la dona en l'àmbit laboral, per combatre l'exclusió social agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, que preveu el capítol II del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu.

Requisits

Una mateixa entitat no es pot presentar a rebre subvencions en tres o més accions diferents d'entre les previstes a l'article 9.

Accions subvencionables

En l'àmbit del suport a la regularitat administrativa a través de l'accés al món laboral, s'estableixen cinc tipologies d'accions diferents:

A1 (COVID-19). Projectes d'assessorament jurídic especialitzat de suport als processos d'arrelament social que han d'incloure obligatòriament l'oferta d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria i l'acompanyament personalitzat per a la tramitació de la documentació laboral, penal i d'estrangeria, ja sigui davant qualsevol instància necessària per assolir l'arrelament social.A2 (COVID-19). Projectes de suport tècnic a la preparació de projectes d'autoocupació de persones en situació d'irregularitat administrativa per a que puguin assolir l'arrelament social mitjançant el treball per compte propi.

A3 (COVID-19). Projectes de suport a la millora de l'ocupabilitat de persones estrangeres en situació d'irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme que podran incloure el disseny del projecte cooperatiu, el suport a la gestió tècnica i administrativa de les cooperatives i el suport a la creació de nous llocs de treball.

A4 (COVID-19). Projectes de suport a la formació per a la millora de l'ocupabilitat de persones estrangeres en situació d'irregularitat administrativa en el sector del treball de cures i de la llar amb pràctiques en centres formatius, incloent-hi formació per a la prevenció de la violència masclista en l'àmbit laboral.

A5 (COVID-19). Suport a projectes de formació per a la millora de l'ocupabilitat de persones estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda, que han d'incloure necessàriament la millora de les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, el coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, incloent-hi la igualtat home-dona i la prevenció de la violència masclista, i formació pràctica no laboral pròpia del sector al qual s'adrecen, per tal de donar lloc a informes d'estrangeria útils per a evitar la irregularitat administrativa.

En l'àmbit educatiu, s'estableixen tres tipologies d'accions diferents:

B1 (COVID-19). Promoció de la xarxa de suport social a l'aprenentatge per als infants i joves fills de famílies migrants, així com per a les seves famílies creant un espai comú d'interaccions i aprenentatges on multiplicar el coneixement i assegurar l'èxit educatiu en el context de dificultats que es deriva de l'epidèmia COVID-19.

B2 (COVID-19). Promoció de la formació de familiars d'alumnes d'origen cultural divers, amb actuacions que es s'han de realitzar en centres educatius de màxima complexitat i per mitjà d'una programació anual d'activitats formatives en les quals actuaran com a formadors o formadores alumnat voluntari del centre, amb coneixement en les cultures d'origen d'aquestes famílies.

B3 (COVID-19). Formació en programació TIC per a alumnat de centres educatius d'alta complexitat major de 14 anys i per als seus familiars adults. Aquesta formació ha d'estar estructurada per nivells, permetent l'accés amb independència del nivell competencial previ dels participants, ha d'estar orientada a l'adquisició de competències professionals i ha de ser motivadora per a la continuïtat educativa. L'oferta d'aquestes activitats s'ha de fer en horari no lectiu i s'ha d'impartir en centres educatius públics de secundària.

En l'àmbit de l'acollida de persones migrants, refugiades o retornades, s'estableixen tres tipologies d'accions diferents:

C1 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera Acollida en format presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament.

C2 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera Acollida en format no presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament, i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau.

C3 (COVID-19). Prestació del mòdul A.3 d'alfabetització en format no presencial, amb un mínim de 120 hores lectives i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau.

En l'àmbit de la igualtat home-dona en l'àmbit del treball, s'estableix una única actuació:

D1 (COVID-19). Plans d'igualtat home-dona en empreses o organitzacions, d'acord amb el previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

Dotació pressupostària

4.595.023,51 euros, pel 2020 i 2021.

Termini de realització

El període d’execució de l’acció objecte de la subvenció està comprès entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.

Quantia

Per a les accions A3 (COVID-19), A4 (COVID-19), A5 (COVID-19) i B3 (COVID-19) la quantia de les subvencions té un import màxim de:

– 30.000 euros per a l’acció A3 (COVID-19).
– 30.000 euros per a l’acció A4 (COVID-19).
– 20.000 euros per a l’acció A5 (COVID-19).
– 100.000 euros per a l’acció B3 (COVID-19).

Aquests imports són modulables a la baixa d’acord amb els criteris de prioritat i puntuació que es determinin a la resolució de convocatòria.

Per a les accions A1 (COVID-19), A2 (COVID-19), B1 (COVID-19), B2 (COVID-19), C1 (COVID-19), C2 (COVID-19), C3 (COVID-19) i D1 (COVID-19) les sol·licituds presentades s’ordenaran de manera decreixent d’acord amb les puntuacions obtingudes i l’import es determinarà per aplicació d’un mòdul fix fins a l’esgotament de la disponibilitat pressupostària. Aquests mòduls són:

– Per a l’acció A1 (COVID-19), 500 euros per peraona usuària que faci l’itinerari complet de tramitació, amb un màxim de 150.000 euros per projecte.
– Per a l’acció A2 (COVID-19), 200 euros per persona usuària que faci l’itinerari complet de tramitació, amb un màxim de 100.000 euros per projecte.
– Per a l’acció B1 (COVID-19), 240 euros per alumne a alumna atesa a la xarxa en un període mínim de 6 mesos, amb un màxim de 100.000 euros per projecte.
– Per a l’acció B2 (COVID-19), 240 euros per familiar inclòs en el projecte formatiu per un període mínim de 6 mesos, amb un màxim de 100.000 euros per projecte.
– Per a l’acció C1 (COVID-19), 50 euros per hora de formació i amb un màxim de 120.000 euros per projecte.
– Per a l’acció C2 (COVID-19), 30 euros per hora de formació i amb un màxim de 540.000 euros per projecte.
– Per a l’acció C3 (COVID-19), 30 euros per hora de formació i amb un màxim de 54.000 euros per projecte
– Per a l’acció D1 (COVID-19), la quantia de la subvenció a atorgar per a cadascun dels sol·licitats s’estableix per trams, en funció del nombre de persones de la plantilla, i és de 2.000 euros si la plantilla és de 10 a 19 persones treballadores, de 3.000 euros si la plantilla és de 20 a 49 persones treballadores, de 4.000 euros si la plantilla és de 50 a 99 persones treballadores i de 5.000 euros si la plantilla és de 100 a 149 persones treballadores.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions, així com la memòria del projecte, s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya. Els annexos 4 al 7 inclouen els models necessaris per a la justificació d’aquestes línies.

Els models estan disponibles a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Tota la informació relacionada amb el procediment per a la concessió de subvencions d’entitats sense ànim de lucre es pot consultar al web del Departament http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/subvencionsentitats.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard