Subvencions per a projectes d’entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau

Inici convocatòria
21 abril, 2021
Fi convocatòria
27 maig, 2021
Organisme Otorgant

ICIP

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions previstes en aquest acord les associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre amb seu a Catalunya.

Queden expressament excloses d'aquestes subvencions les universitats, els partits polítics, els sindicats, les associacions empresarials i les administracions públiques.

Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és subvencionar projectes d'entitats sense ànim de lucre destinats al foment de la pau en algun dels àmbits materials d'interès de l'ICIP, descrits a la base 1.2 i seguint alguna de les metodologies descrites a la base 1.3.

1.2 Els àmbits temàtics d'interès de l'ICIP, als efectes d'aquestes bases, seran els següents:

a) Polítiques de pau

b) Processos i experiències de construcció de pau i reconciliació

c) Campanyes del moviment per la pau

d) Experiències de l'ús de la no-violència

e) Pràctiques d'articulació de la convivència, enfortiment comunitari i cohesió social

f) Situacions d'alta conflictivitat

1.3 Les metodologies en la conceptualització o execució dels projectes podran ser d'investigació, desenvolupament, divulgació, formació, expressions artístiques, etc.

1.4 Aquestes subvencions es regeixen també per les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions de l'ICIP, publicades mitjançant la Resolució EXI/934/2018 al DOGC 7619, de 15 de maig del 2018.

Accions subvencionables

Són despeses subvencionables les que s'expressen en aquesta base sempre que, de manera inequívoca, tinguin relació amb l'actuació subvencionada i siguin estrictament necessàries per a l'execució del projecte. A més, aquestes despeses hauran d'haver estat contretes durant el període d'execució del projecte i pagades abans de la finalització del període de justificació.

En cap cas, el cost dels béns i serveis subvencionats no pot superar el valor de mercat d'aquests.

Els tributs són despesa subvencionable quan l'entitat beneficiària de la subvenció els abona de manera efectiva i, per tant, es consideren despesa subvencionable l'IVA i l'IRPF en la part que l'entitat beneficiària no es pugui deduir.

Les factures justificatives de les subvencions hauran de ser emeses d'acord amb l'establert pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació.

5.2 La descripció i límits de les despeses subvencionables són els següents:

Despeses directes:

a) Remuneració de personal assalariat

Despeses corresponents a les persones subjectes amb una relació laboral amb l'entitat beneficiària vinculades directament al desenvolupament del projecte.

Serà elegible la despesa consistent en l'import de la retenció a compte de l'IRPF que abona l'entitat beneficiària als seus treballadors/es vinculats/des amb el projecte subvencionat i que ingressa l'entitat bancària a l'Administració Tributària, i també la part de la quota de la contribució a la Seguretat Social d'aquestes persones treballadores a càrrec de l'entitat beneficiària.

En cap cas, no són imputables a la subvenció de l'ICIP despeses originades per les persones membres de les juntes directives o consells de direcció de les entitats.

b) Despeses corrents de béns i serveis

b.1) Material no inventariable: despeses derivades de l'adquisició de material fungible o no inventariable.

Quan l'import de la despesa subvencionable sigui igual o superior a 15.000 euros (IVA exclòs) en subministraments de béns, s'ha de sol·licitar un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la formalització del compromís pel lliurament del bé. Caldrà que s'aporti un informe justificatiu en el supòsit que, per les especials característiques del bé, no hi hagi al mercat suficient nombre d'entitats que el subministrin, o en el cas que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció, quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

b.2) Subministraments: despeses de subministrament de béns i serveis directament lligats a l'execució del projecte i no considerats com a despeses indirectes.

b.3) Comunicacions, despeses postals i missatgeria: despeses per correspondència postal, missatgeria o qualsevol altre tipus de comunicació i enllaç, així com les despeses pels serveis de telecomunicacions de veu i dades, incloent el consum de telefonia fixa o mòbil lligat a l'execució del projecte.

b.4) Reunions, conferències i formació: despeses d'organització i celebració de conferències, assemblees, congressos, simposis, convencions i reunions anàlogues, així com les despeses derivades de l'organització de seminaris i cursos. En aquest punt es poden incloure les despeses de lloguer de sales i la contractació d'hostes i hostesses.

b.5) Publicitat i difusió: despeses de divulgació, d'activitats de promoció, propaganda i publicitat encaminades a informar sobre el projecte.

b.6) Publicacions i traduccions: despeses ocasionades per l'edició, traducció i distribució de les publicacions.

b.7) Viatges i despeses d'estades en règim de només allotjament: si les factures inclouen algun règim d'aliments, haurà de poder-se desglossar la quantitat relativa a l'allotjament i als aliments, i aquesta darrera no se subvencionarà.

c) Despeses indirectes: són les despeses derivades del funcionament de l'entitat sol·licitant a Catalunya relacionades directament amb la gestió de l'actuació no previstes com a costos directes. Les despeses indirectes o generals són aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que realitza l'entitat beneficiària, despeses de lloguer, material d'oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i d'altres de característiques similars.

Les despeses indirectes imputades a l'activitat subvencionada seran de fins a un 10% de l'import sol·licitat a l'ICIP i s'acreditaran mitjançant declaració responsable firmada per la persona representant legal de l'entitat, en la qual es descriuran els tipus de despesa inclosos i els imports destinats a cadascun.

5.3 Quan s'efectuïn pagaments amb moneda estrangera, el tipus de canvi a aplicar es determinarà mitjançant l'InforEuro, d'acord amb les instruccions del web:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.

Les operacions de tipus de canvi es realitzaran en mercats oficials, i s'hauran d'acreditar amb els justificants emesos per les entitats que operen en aquests mercats.

5.4 No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu per quantitats superiors a 300 €.

5.5 A més de totes les despeses no incloses a l'apartat 5.2, també es consideren no subvencionables les despeses derivades de les actuacions següents:

-L'adquisició de béns per al funcionament ordinari de les entitats.

-La construcció i adquisició de béns immobles o obres de conservació o millora d'aquests béns.

-L'adquisició de maquinària, utillatge, mobiliari i equipaments, incloent-hi equips informàtics, així com els treballs d'instal·lació i muntatge que calguin.

-Les atencions protocol·làries i de naturalesa similar, com ara obsequis o àpats.

-Les despeses de manutenció dels treballadors.

-Les valoritzacions de treball voluntari.

-Les despeses de quilometratge, el lloguer de vehicles i els taxis.

Dotació pressupostària

60.000

Lloc presentació

6. Sol·licituds 6.1 El formulari normalitzat de sol·licitud i les instruccions per a emplenar-lo i per a trametre'l per mitjans telemàtics estaran a disposició de les entitats sol·licitants a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat). 6.2 La presentació de sol·licituds i de la documentació annexa preceptiva s'efectuarà i es trametrà pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat).

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard