Subvencions per al desenvolupament de projectes de defensa, foment i divulgació dels drets civils i polítics (Bases reguladores)

Organisme Otorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Igualtat i Feminismes

Beneficiaris

Podran accedir a la condició de beneficiaris de les subvencions aquells subjectes amb domicili social a Catalunya que siguin:

a) Entitats sense ànim de lucre, organitzacions no governamentals de desenvolupament, associacions, fundacions.

b) Entitats d'economia social segons el que regula la Llei 5/2011, d'economia social.

c) Universitats públiques catalanes i centres de recerca adscrits a universitats públiques catalanes.

d) Agrupacions de persones jurídiques dels apartats a), b) o c) d'aquesta base sense personalitat jurídica diferenciada.

e) Persones físiques o jurídiques dedicades a activitats industrials, mercantils o de prestació de serveis amb finalitats lucratives.

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes que responguin a la millora i defensa dels drets civils i polítics, descrits al Pacte internacional dels drets civils i polítics, amb implantació i desenvolupament prioritari a Catalunya, que incorporin actuacions, com a mínim, d'una de les dimensions entre les de sensibilització, educació i formació, recerca, mobilització i incidència, i acompanyament, i que siguin executats en el període que estableixi la convocatòria corresponent.

Requisits

Els projectes objecte de subvenció han de complir els requisits següents:

a) S'han d'adreçar a la millora i defensa dels drets civils i polítics, descrits al Pacte internacional dels drets civils i polítics.

b) Les actuacions del projecte s'han de desenvolupar a Catalunya, entenent que les actuacions han de tenir un impacte directe en col·lectius que veuen els seus drets civils i polítics afectats a Catalunya.

c) Han d'integrar com a mínim, una de les cinc dimensions següents:
c.1 Sensibilització en drets civils i polítics: són accions inicials i a curt termini que permeten despertar la consciència crítica i les pràctiques solidàries de la ciutadania i fan visibles els efectes de les desigualtats i les vulneracions de drets. Són el punt de partida per avançar en un procés d'anàlisi profunda, crític, compromès i transformador de les desigualtats existents i les vulneracions de drets, així com de les causes que les provoquen.
c.2 Educació i formació en drets civils i polítics: són processos a mitjà i llarg termini per a l'enfortiment de capacitats pel que fa a continguts conceptuals, habilitats i valors, orientats a la materialització dels drets civils i polítics i els drets humans en general. Aquests continguts han de permetre aprofundir el coneixement de les causes i les conseqüències de les vulneracions de drets i les propostes de transformació d'aquestes.
c.3 Recerca sobre drets civils i polítics: són accions que s'orienten a la cerca d'informació sobre l'estat actual dels drets civils i polítics i a l'anàlisi en profunditat de les causes estructurals que provoquen la vulneració d'aquests drets. És un àmbit clau per generar coneixement i promoure la innovació.
c.4 Mobilització i incidència sobre drets civils i polítics: són estratègies que tenen en compte el conjunt d'accions d'informació, interlocució, pressió o denúncia dirigides a transformar l'agenda de les polítiques públiques o dels espais de presa de decisions.
c.5 Acompanyament als drets civils i polítics: són accions encaminades a fer el seguiment de les possibles vulneracions d'aquests drets i donar suport a les persones i col·lectius que n'han pogut ser víctimes.

d) Han de tenir una durada mínima de 6 mesos i màxima de 12 mesos. En cas de discrepància entre la durada del projecte indicada a la sol·licitud de subvenció, en el cronograma i en el pressupost, prevaldrà la durada establerta en el cronograma.

e) La quantia de la subvenció sol·licitada a la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans ha de ser d'un mínim de 5.000 euros i un màxim de 18.000 euros.

Despesa subvencionable

Despeses directes a) Despeses salarials: corresponents a les persones que tinguin una relació laboral amb l'entitat beneficiària i estiguin vinculades directament al desenvolupament del projecte en la part subvencionada per la Direcció General per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans. Només s'acceptaran despeses en aquest apartat quan el salari brut mensual estigui comprès entre el salari mínim interprofessional a Catalunya i tres vegades aquest. Les despeses de personal poden representar un màxim del 50 % del cost total del projecte. b) Despeses corrents de béns i serveis destinats íntegrament al projecte. Despeses indirectes: són les despeses derivades del funcionament de l'entitat sol·licitant a Catalunya relacionades directament amb la gestió de l'actuació i no previstes com a costos directes. Les despeses indirectes imputades a l'activitat subvencionada poden ser fins al 15 % de l'import sol·licitat.

Quantia

La dotació màxima d'aquests ajuts és de 18.000 euros per projecte. S'estableix la concessió de cada subvenció en un mínim de 5.000 euros. Les subvencions es concedeixen tenint en consideració les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 11. L'import de l'ajut pot ser de fins a un 100 % del cost del projecte amb un màxim de 18.000 euros si la persona beneficiària és una entitat sense ànim de lucre, una organització no governamental de desenvolupament, una associació, una fundació, una entitat d'economia social segons el que regula la Llei 5/2011, d'economia social, una universitat pública catalana o centre de recerca adscrit a una universitat pública catalana, o una agrupació de persones jurídiques sense personalitat jurídica diferenciada, i d'un màxim d'un 50 % del cost total de l'activitat subvencionada si la persona jurídica o física té ànim de lucre.

Lloc presentació

Les sol·licituds s'han de presentar per mitjans telemàtics al portal Tràmits gencat (tramits.gencat.cat), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La durada dels projectes ha d’estar compresa entre un mínim de 6 mesos i un màxim de 12 mesos.

Normativa

Bases reguladores (DOGC núm. 8459 de 16.07.2021)

 

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard