Subvencions públiques destinades a projectes d’atenció a dones i nenes víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i els seus fills i filles menors o amb discapacitat per a l’any 2022 (Convocatòria)

Inici convocatòria
21 abril, 2022
Fi convocatòria
12 maig, 2022
Organisme Otorgant

Ministerio de Igualdad

Beneficiaris

Entitats de naturalesa jurídic privada sense ànim de lucre i amb implantació estatal o autonòmica segons els seus estatuts i que, en el moment de la publicació de la convocatòria, manquin de fins de lucre i incorporin, entre els fins i objectius recollits en els seus estatuts, la protecció, l'atenció o l'assistència laboral, formativa, informativa, mèdica, jurídica o psicològica, a víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual o persones en contextos de prostitució, o que les entitats o organitzacions sol·licitants acreditin fefaentment, per qualsevol mitjà admès en dret, experiència en el desenvolupament i posada en pràctica de projectes d'atenció a aquests col·lectius.

En el moment de la publicació de la convocatòria, compleixin els següents requisits:

a) Estar legalment constituïdes i degudament inscrites en el corresponent Registre Públic.

b) Tenir personalitat jurídica pròpia, capacitat d'obrar i no trobar-se dins dels supòsits regulats pels apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'ha d'acreditar d'acord amb el estableix l'apartat 7 de l'article esmentat.

c) No tenir ànim de lucre i tenir, entre els fins i objectius recollits en els seus estatuts, la protecció, atenció o l'assistència laboral, formativa, informativa, mèdica, jurídica o psicològica a les persones prostituïdes, víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual o persones en contextos de prostitució o que les entitats o organitzacions sol·licitants acreditin fefaentment, per qualsevol mitjà admès en dret, experiència en el desenvolupament i posada en pràctica de projectes d'atenció a aquests col.lectius.

d) Disposar dels mitjans materials i els recursos humans necessaris per dur a terme el projecte, la qual cosa s'haurà d'acreditar per qualsevol mitjà admès en dret. Igualment, quan es contempli la participació en el projecte de persones que exerceixin tasques de voluntariat, s'ha d'haver subscrit la corresponent pòlissa de responsabilitat civil.

e) Haver justificat, si s'escau, suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i els seus organismes públics adscrits.

f) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Objecte

Subvencions per a projectes destinats a l'atenció a dones i nenes víctimes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i els seus fills i filles menors d'edat o amb discapacitat, i les actuacions de la qual es desenvolupin en àmbits d'assistència integral, detecció, informació i assessorament, atenció psicosocial, assistència sanitària, suport jurídic, acompanyament a altres recursos i inserció sociolaboral, incloses les activitats de formació i l'atenció a situacions d'especial vulnerabilitat, quan es proposin actuacions que prioritzin la detecció i atenció a víctimes menors d'edat, dones estrangeres en situació irregular, sol·licitants de protecció internacional, víctimes amb discapacitat i amb problemes de salut mental, entre altres.

Requisits

Termini de realització
El període d'execució dels projectes serà el comprès entre l'1 de gener de 2022 i al 31 de desembre de 2022.

Accions subvencionables

Per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria, es consideraran projectes destinats a l'atenció a dones i nenes víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual els dirigits al desenvolupament d'actuacions en els següents àmbits:

a) Itineraris d'assistència integral, que incloguin mesures d'atenció, protecció, subsistència i reparació de les víctimes, amb independència de la seva situació administrativa i que s'hagin acollit o no al període de restabliment i reflexió previst en l'article 59 bis de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener. Aquests programes podran incloure o no dispositius de detecció.

b) La prestació d'un o diversos dels següents serveis, quan no formin part d'un itinerari integral: Dispositius de detecció de possibles víctimes (unitats mòbils, telèfons d'atenció, lliurament de material, visites a clubs i pisos, etc.), informació i assessorament, atenció psicosocial, assistència sanitària, suport jurídic, acompanyament a altres recursos i/o inserció sociolaboral, incloses les activitats de formació.

c) Atenció a situacions d'especial vulnerabilitat, quan es proposin actuacions que prioritzin la detecció i atenció a víctimes menors d'edat, dones estrangeres en situació irregular, sol·licitants de protecció internacional, víctimes amb discapacitat i amb problemes de salut mental, entre altres.

Despesa subvencionable

Despeses de personal: - Personal contractat. - Personal contractat en règim d'arrendament de serveis i col·laboracions esporàdiques. - Personal voluntari. Despeses associades a l'activitat: - Material d'oficina, fotocòpies i impremta. - Comunicacions. - Subministraments. - Reparacions i conservació del material inventariable destinat al projecte sol·licitat. - Arrendaments i cànons. Despeses de viatges: - Viatges. - Allotjament. - Manutenció Altres despeses: seran acceptats mitjançant la resolució de concessió de la subvenció sempre que hagin estat prèviament detallats en la memòria.

Dotació pressupostària

Un import màxim de fins a 6.000.000,00 de euros.

Quantia

L'import individualitzat de cada subvenció concedida serà proporcional a la puntuació obtinguda en aplicació dels criteris objectius de ponderació establerts en les bases reguladores.

Lloc presentació

Es formalitzaran exclusivament per via electrònica, accedint al formulari a través de la Seu electrònica, l'adreça de la qual és https://sede.mscbs.gob.es/registroelectronico/formularios.htm

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard